Skilsøy fergeleie, Tromøy

Oppstart av detaljreguleringsplan for Skilsø fergeleie, jfr. pbl. §§ 12-1, 12-8 og 12-14.

Det er vurdert konsekvensutredning og det er konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning.

Formål

Hensikten med reguleringsplanforslaget er å skaffe hjemmel for å etablere et moderne og fremtidsrettet fergeleie med tilhørende funksjoner.

Område

Planområdet er ca. 3.5 daa og inkluderer land og sjøareal. Kommuneplanens arealdel viser området som offentlig/ privat tjenesteyting, samt hensynssone –kulturmiljø/bevaringsverdig bebyggelse (H570), ellers er området i planforslaget uregulert. Planforslaget legger ikke opp til utbygging utover i sjøarealet, kun langs dagens kaikant.

Merknader/frist

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du merknader til planarbeidet sendes de skriftlig innen 4. februar 2020 til Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no