Langevollen 22-26

Oppstart av detaljregulering av Langevollveien 22-26 på Nedenes i Arendal, iht. pbl. §§ 12-3 og 12-8. Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 01. oktober 2018, iht. pbl. § 12-8 første ledd.

Asplan Viak skal på vegne av grunneiere og forslagsstiller Næss og Trulsvik utarbeide forslag til detaljregulering for Langevollveien 22-26.  Området er i gjeldende kommuneplan vist som nåværende boligområde og planlegges utbygd i tråd med gjeldende reguleringsplan fra 2002. Denne stiller krav om bebyggelsesplan før videre utbygging av område B2.

Formål

Hensikten med reguleringsplanen er å fradele eksisterende enebolig, Langevollveien 26, samt tilrettelegge for ytterligere 3-4 boligtomter.

For ytterligere informasjon vises det til planinitiativet og referatet fra oppstartsmøte med kommunen.

Forslag til detaljregulering vil ventelig foreligge medio 2020. Etter at forslaget er oversendt Arendal kommune for behandling, vil kommuneplanutvalget ta stilling til om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget.

Merknader/frist

Har du merknader og innspill som kan ha betydning for planarbeidet, samt eventuelle kommentarer til vedlagt planskisse, sendes de innen torsdag 28. mai til:
Asplan Viak v/ Johan Nyland
Postboks 701, Stoa
4808 ARENDAL
eller som epost til johan.nyland@asplanviak.no.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes inn til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/ høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til johan.nyland@asplanviak.no (mobil 41444049).