Kolbjørnsvik fergeleie, Hisøy

Oppstart av detaljplan for Kolbjørnsvik fergeleie, jfr. pbl. §§ 12-1, 12-2, 12-8 og 12-14

Det er vurdert konsekvensutredning og det er konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning.

Formål

Hensikten med reguleringsendringen er å skaffe hjemmel for å etablere et moderne og fremtidsrettet fergeleie med tilhørende funksjoner.

Område

Planområdet er ca. 2.5 daa og inkluderer land og sjøareal. Planområdet er del av gjeldende reguleringsplan for Kolbjørnsvik – Gimle, vedtatt 30. mai 2013 hvor området er regulert til offentlig ferjeanløp, småbåtanlegg, parkering og vei, samt hensynssone 570–kulturmiljø/bevaringsverdig bebyggelse. Planforslaget legger ikke opp til utbygging utover i sjøarealet, kun langs dagens kaikant.

Merknader/frist

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 4. februar 2020 til Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no.