Knubben

Det varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for området vist i dokumentet kartavgrensning, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §12-8. Området skal detaljreguleres, jf. pbl.  §12-3. Det meldes samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl. § 17-4.

Arendal kommune har konkludert med at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Planforslaget er vurdert til å omfattes av forskriftens § 8.  Det kunngjøres derfor samtidig at forslag til planprogram for Knubben legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger. 

Formål

Formålet med planen er å tilrettelegge for et offentlig tilgjengelig kultur- og opplevelsesanlegg på Knubben som skal kombinere kunnskap, kultur, rekreasjon og mat. Badeanlegg på Knubben skal gjenoppbygges sammen med utomhusområder som blir tilgjengelig for allmennheten. Det blir bygningsmasse som skal benyttes til bevertning, arrangementer og formidling. Det planlegges etablert et mindre småbåtanlegg og kai for fergeanløp. 

Forslagsstiller er Knubben Kultur og Aktivitetssenter. Kunngjøringen, referat fra oppstartsmøte, planinitiativ og planprogram kan også sees på staerk.no

Spørsmål/merknader/frist

Eventuelle spørsmål kan rettes til Stærk & Co as, v/ Lisbet Zeiffert tlf. 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no

Frist for merknader var innen 30. november.