Havsøya-Sandvigen-Torjusholmen-Rægevig-Rævesand-Gjessøya-Merdø

Av alle de stedene som omfattes av varsel om oppstart av denne planen er Merdø den med størst utfordringer. Som del 1 av områdereguleringsplanen er det derfor valgt å starte med regulering her.

Merdø - offentlig ettersyn

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 23. september 2020, PS 20/82, å legge nevnte planforslag ut til offentlig ettersyn med en endring i plankartet, som nå er gjort.

Formål

Formålet med reguleringsplanen er å bevare områdets særpregede kulturmiljø og kultur- og kystlandskapet.

Hovedhensikten med planen er:

• å vurdere om det kan etableres et nytt ferjeanløp
• å legge til rette for rivning og/eller gjenoppbygging av offentlige brygger og kaier
• å åpne for bedre sanitær- og renovasjonsløsninger

Område

Planområdet er avgrenset av grensen til Raet nasjonalpark, og omfatter alt av historisk bebyggelse. Størrelsen på planområdet er 160 daa, hvorav 100 daa er på land.

Merknader/frist

Har du merknader til planforslaget for Merdø sendes de skriftlig innen 20. november 2020 til:
Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no

Planforslaget er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 2. oktober til 20. november 2020.

Har du spørsmål angående områdereguleringsplanen for Havsøya-Sandvigen-Torjusholmen-Rægevig-Rævesand-Gjessøya-Merdø kontakt Nora Moberg Lillegaard,  tlf. 37 01 37 87, eller e-post nora.moberg.lillegaard@arendal.kommune.no