Solborg driftsstasjon - Arendal kommune

Solborg driftsstasjon

Bystyret vedtok i møte 31. august detaljplan for Solborg driftsstasjon. Formålet er drift og fortetting av området. Klagefrist 2. oktober.

Arendal bystyre vedtok i bystyremøtet 31. august 2023, sak 23/148 reguleringsplan for Solborg driftsstasjon med tilhørende reguleringsbestemmelser.  Vedtaket er i  henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. 

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig. 

Område

Planområdet ligger langs Frolandsveien, mellom E18 og Stoa. Planområdet er på 27,8 daa. Området er fra før utbygd, og benyttes i dag som kommunal driftsstasjon for avdeling maskiner og anlegg.

Formål

Reguleringsplanen legger til rette for videre drift og fortetting av området. Det er også regulert to eksisterende eneboliger, der det åpnes for å rive den ene (kommunalt eid) og inkludere dette arealet til driftsstasjonen. 

Klage/frist 2. oktober

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage fremsettes skriftlig.

Send klage pr. post

Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad

Send klage pr. e-post

postmottak@arendal.kommune.no 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.