Solborg driftsstasjon

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er tilrettelegging for videre drift og utvikling. Frist for merknader 1. september.

Asplan Viak AS skal på oppdrag fra Arendal komme utarbeide forslag til detaljregulering for Solborg driftsstasjon, iht. til pbl. §§ 12-3 og 12-8.

Område

Planområdet er på 27,8 daa og omfatter Solborg driftsstasjon (444/10), to eksisterende boliger i Frolandsveien 132 (444/88 og 444/203) og Frolandsveien 136 (444/120), samt gang- og sykkelveien langs Frolandsveien (fylkesvei 42).

Formål

Solborg driftsstasjon omfatter kommunens virksomheter knyttet til avdelingene Vann og avløp og Maskiner og anlegg. Kommunen planlegger utvidelse av eksisterende garderobe- og administrasjonsbygg. For å tilrettelegge for videre drift og utvikling av driftsstasjonen er det behov for å utarbeide reguleringsplan, da området i dag er uregulert. Ut over at det tilrettelegges for bedre arealutnyttelse er det ikke planlagt å endre på arealbruken eller trafikksituasjonen på bakkenivå, med unntak av at boligeiendom 444/120 (Frolandsveien 136) foreslås innlemmet i driftsstasjonsområdet.

Frist for innsending av innspill til planarbeidet

Har du innspill/merknader til planarbeidet sendes de innen torsdag 1. september 2022 til:
Asplan Viak AS
Postboks 701
4808 Arendal,
eller  epost Johan.Nyland@asplanviak.no