Pusnes

Forslag til detaljplan er nå ute til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 7. februar.

Arendal bystyre vedtok i bystyremøte 25. november 2021 å legge følgende forslag til detaljreguleringsplan ut til offentlig ettersyn, med noen justeringer som er tatt inn i plandokumentene.

Sakens dokumenter

Les sakens dokumenter

Formål

Forslaget legger til rette for transformasjon av industriområdet til boliger og forskjellige typer næring. Det reguleres inn et nytt fergeleie. I Fjellvig foreslås småbåthavn med god kapasitet. Planen legger opp til høy utnyttelse og variert bebyggelse. Lave høyder mot sjøen og Pusnes gård. Fellesområder skal også være tilgjengelige for allmennheten. 
 
Det legges til rette for variert boligbebyggelse i form av ca. 550 boenheter, samt lokale senterfunksjoner på dagens industritomt på Pusnes. Planen legger til rette for en variert størrelse på leiligheter, eneboliger og rekkehus i kombinasjon med næring, tjenesteyting, utvidelse av småbåthavn og rekreasjonsområder.  

Område

Planområdet er på 150,5 daa inkludert sjøområde, og omfatter gnr./bnr. 205/28, 205/63, 205/72, 205/69, 205/64, 205/65, 205/597, 205/762, 205/10, 600/409 på Pusnes. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Fastsatt planprogram

Arendal kommuneplanutvalg fastsatte i kommuneplanutvalget 27. januar 2021, PS 21/8, planprogram for reguleringsarbeidet, med et tillegg som nå er tatt inn, iht. § 12-9.

Informasjon/merknader 

Planforslaget er tilgjengelig på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2 fra 10. desember til 7. februar 2022.

Har du merknader til planarbeidet sendes de skriftlig innen 07. februar 2022 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
eller postmottak@arendal.kommune.no