Pusnes

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er variert boligbebyggelse. Frist for merknader er 4. desember.

Varsel om oppstart av planarbeid for privat detaljregulering for Pusnes, iht. pbl. § 12-8

Område

Planområdet er på ca. 121,1 daa, og omfatter gnr./bnr. 205/28, 205/63, 205/72, 205/69, 205/64, 205/65, 205/597, 205/762, 205/10, 600/409 på Pusnes. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for variert boligbebyggelse i form av ca. 550 boenheter, samt lokale senterfunksjoner på dagens industritomt på Pusnes. Planen legger til rette for en variert størrelse på leiligheter, eneboliger og rekkehus i kombinasjon med næring, tjenesteyting, utvidelse av småbåthavn og rekreasjonsområder. Det er utarbeidet et planprogram.

Merknader/frist

Forslagstiller er Pusnes Eiendom AS, TAG Arkitekter er konsulent. Naboer, etater, aktuelle høringsinstanser og grunneiere er varslet direkte.

Har du merknader, spørsmål eller synspunkter til planarbeidet sendes de innen 04. desember 2020 til:
TAG Arkitekter AS v/ Tuva Margrethe Skaret
Osterhaus’ gate 27,0183 Oslo
Tlf.: 40 64 60 09, e-post: ts@tagarkitekter.no