Øytangen syd - Arendal kommune

Øytangen syd

Bystyret vedtok i møte 31. august detaljplan for Øystangen syd. Formålet er hytter. Klagefrist er 2. oktober.

Bystyret vedtok i bystyremøtet 31. august 2023, PS  23/151 reguleringsplan for Øytangen syd med tilhørende bestemmelser. Vedtaket er iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig. 

Område

Planområdet for Øytangen syd er på ca. 196 daa og ligger på Tverrdalsøy.

Formål

Reguleringsplanen legger til rette for bygging av 34 nye fritidsboliger med infrastruktur. I tillegg er det tatt inn 9 tomter fra tilgrenset plan; del av Øytangen vedtatt 22.05.2008. 

Fritidsboligene planlegges på det småkuperte arealet sør, og øst for eksisterende fritidsbebyggelse. De bratte skråningene i sør og mot sjøen i øst planlegges i hovedsak regulert til grønt formål. Småbåtanlegget som tidligere var med i reguleringsplanen er tatt ut. 

Saksgang

Reguleringsplanen ble første gang behandlet i kommuneplanutvalgets møte 26. januar 2022, PS 22/10. Planen ble fremmet for ny 1. gangs behandling i kommuneplanutvalgets møte den 09. mars 2022, PS 22/30. Det ble vedtatt å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn fra 18. mars til 02. mai 2022. Planen var oppe til sluttbehandling i kommuneplanutvalget 24.08.2022, PS 22/85, og i Arendal bystyre 29.09.2022, PS 22/161, hvor saken ble utsatt til møte 31.08.2023, PS 23/151. 

Merknader/frist 2. oktober 2023

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage fremsettes skriftlig.

Send klage pr. e-post

postmottak@arendal.kommune.no 

Send klage pr. post

Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.