Langodden, 307/198 - Arendal kommune

Langodden, 307/198

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er tilrettelegging for en enebolig. Frist for merknader 15. desember.

Det kunngjøres herved at nevnte område tas opp til detaljregulering, jfr plan- og bygningsloven § 12-8.

Eiendommen er uregulert, og betegnet som eksisterende boligområde i arealdel av kommuneplanen. Området er omfattet av hensynssone H570 – bevaringsverdig bygningsmiljø. Eiendommen er også omfattet av hensynssone H410_51, som er en infrastruktursone. Her sier bestemmelsene til hensynssonen at det er plankrav for etablering av nye boliger. Planområdet ligger i 100-metersbeltet langs sjø.

Formål

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for bygging av en enebolig med tilhørende garasje på eiendom 307/198, som ligger som en inneklemt og uregulert tomt mellom to reguleringsplaner.

Det er utført biologisk registrering av området, og rapport er vedlagt denne oppstartsmelding. Det er gjort funn av 2 lokaliteter av naturtypen hule eiker innenfor planområdet. Disse skal sikres ivaretatt gjennom planforslaget.

Informasjon/merknader/frist 15. desember

Ytterligere informasjon om reguleringen gis ved henvendelse til Pollen Bygg & Eiendom på tlf. 48 07 99 99 eller e-post post@pollenbygg.no.

Har du merknader sendes de til Pollen Bygg & Eiendom. 

Send innspill pr. post

Pollen Bygg & Eiendom, Kirkebakken 13, 4836 Arendal

Send innspill pr. epost

post@pollenbygg.no