His

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for His. Frist for merknader er 8. august.

Utbyggingsavtale for His

Arendal kommune legger utbyggingsavtale for His ut på offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 17-4. Frist for merknader er 8. august 2021. 

Sakens dokumenter

Begrenset offentlig ettersyn

Planforslaget for områdeplanen for His ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 06.april 2020 til 22.mai 2020. Det kom inn totalt 14 merknader, hvorav 5 fra offentlige myndigheter og 9 private parter. Som følge av innsigelse fra Statsforvalteren og merknadene er det foretatt en betydelig revisjon av planforslaget. Dette utløser et behov, og ønske, om å sende planforslaget ut på et nytt begrenset ettersyn til berørte parter.

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 16. april 2021 til:
Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no

Område

Planområdet ligger sentralt på Hisøy, og strekker seg fra Vesterveien og opp til Hisøy kirke. Planforslaget omfavner utbyggingsområder på begge sidene av Kirkeveien. I tillegg er et område på vestsiden av Vesterveien tatt med. Veien opp mot rundkjøringen mellom Kirkeveien og Trommestadveien er også inkludert.

Formål

Forslaget legger opp til en transformasjon av området til et lokalsenter med høy utnyttelse. Det reguleres for en blanding av både forretninger, kontorer, boliger, bevertning og tjenesteyting (slik som helsetjenester, frisør etc.). Sentralt i området reguleres et offentlig friområde / park, som skal være en sentral samlingsplass for både eksisterende og nye beboere.

Kartløsning i 2d og 3d

I forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen er det utarbeidet en kartløsning som viser planforslaget i 2d og 3d.
Vi anbefaler å bruke Google Chrome eller Mozilla Firefox, da noen nettlesere kan ha problemer med å laste inn kart og 3D-modeller. Det kan ta litt tid før 3D-modellen vises på mobiltelefon.
Kartløsningen er interaktiv, det betyr at du kan bevege, navigere og zoome inn og ut i løsningen.
Når du starter kartløsningen, vil du se en planoversikt i 2D i den første fanen. I den andre fanen finner du en 3D-modell. Når du beveger og navigerer deg rundt i 3D-modellen, bruker du både venstre og høyre knapp på PC-musen. https://ikt-agder.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2aef28834a8040a4ad4807c636d27e7d