Retningslinjer for tilskudd til stiftelser, institusjoner og større satsinger - Arendal kommune

Retningslinjer for tilskudd til stiftelser, institusjoner og større satsinger

Formål  

Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner får rammebetingelser slik at de kan bidra til at innbyggere opplever gode kultur- og fritidsopplevelser, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for å bedre folkehelse og levekår i Arendal.

Definisjoner  

Med frivillig organisasjon menes organisasjon registrert i Frivillighetsregisteret i henhold til frivillighetsregisterloven.  

Med ideell organisasjon menes alminnelige stiftelser, jfr. stiftelsesloven § 4, eller ikke økonomisk forening som kommer inn under reglene i skattelovens § 2- 32, 1.ledd, eller som gjennom vedtekter og regnskap eller på annen måte kan dokumentere sin status som ideell.  

Økonomiske rammer  

Vedtak om større tilskudd følger av Arendal kommunes årlige budsjettvedtak.  

Område for tilskudd  

Det gis ikke tilskudd til:  

 • Organisasjoner, foreninger, stiftelser eller tiltak med økonomisk formål eller kommersiell karakter, lukket medlemskap, eller der tilskudd kan komme i konflikt med regelverket om offentlig støtte  
 • Virksomhet som er lovpålagt kommunen. 
 • Søkere som ikke har brukt tidligere tildelt tilskudd etter forutsetningene i disse retningslinjene og/eller tilsagnsbrev 

Kriterier for tildeling av tilskudd

Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på retningslinjenes formål og utlysningens kriterier.

Generelle kriterier

De som får større tilskudd fra kommunen skal:

 • Bidra til å oppnå de mål og strategier som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 
 • Utfylle kommunens egne tilbud eller virksomhet finansiert av kommunen 
 • Holde et godt faglig nivå 

 Krav til søknaden 

Søknaden sendes inn elektronisk av den person som har myndighet til å forplikte organisasjonen. 

Søknaden skal besvare: 

 • Hvorfor skal kommunen støtte dere? 
 • Beskriv faste aktiviteter 
 • Beskriv aktuelle tiltak i søknadsåret 
 • Antall medlemmer under og over 18 år 
 • Søknadssum 
 • Budsjett 
 • Årsberetning og revisorattestert regnskap fra foregående år 

Vilkår for tildeling av tilskudd 

I vedtak om tilskudd gis nærmere vilkår for tildelingen, herunder:  

 • Tildelte midler kan ikke benyttes på annen måte enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra Arendal kommune. Dette gjelder også hvis tiltak/arrangementer blir vesentlig utsatt i tid.  
 • Rapport på bruken av tilskuddet innen 1. mai året etter tildelingen
 • Tilskuddsmottaker gjøres kjent med rapporteringskrav og andre særskilte vilkår i tilsagnsbrevet.  

Utbetaling  

Tilskuddsmidler overføres til tilskuddsmottakers bankkonto så snart som mulig etter vedtak dersom nødvendig dokumentasjon er vedlagt søknaden.

Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling 

Tilskudd kan bortfalle dersom: 

 • Tildelingen bygde på uriktige opplysninger fra søker.  
 • Mottaker ikke leverer pliktig rapport og revisorattestert regnskap. 
 • Tilskuddet helt eller delvis ikke er nyttet etter forutsetningene. 
 • Hele eller deler av tilskuddet ikke er benyttet. Bortfall kan skje ved at tilskudd, helt eller delvis, holdes tilbake dersom det ikke er utbetalt, eller ved krav om tilbakebetaling av utbetalt tilskudd.