Stuenes gård - Arendal kommune

Stuenes gård

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 26. oktober å legge nevnte plan ut på høring. Formålet er bolig/tjenesteyting. Frist for merknader 18. desember.

Kommuneplanutvalget vedtok i kommuneplanutvalgsmøte 26. oktober 2023, sak 23/79 å legge nevnte planforslag ut til offentlig ettersyn,  med en endring av plandokumenter, som nå er foretatt.

Område

Planområdet ligger på Nedre Stuenes, Saltrød. Planområdet er på i underkant av 12 daa. og ligger i hensynsone bevaring.

Formål

Eiendommen ønskes regulert til kombinasjonsformål bolig/tjenesteyting med tilhørende infrastruktur. Hensikten er å oppføre 8 heltidsbemannede boliger i bofellesskap med ansattbase, samt fellesrom. Det legges også til rette for to tomannsboliger. 

Innspill/merknader/frist 18. desember 

Planforslaget er lagt ut i servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 03. november til 18. desember 2023.
 

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig til Arendal kommune. 

Send innspill pr. post

 Arendal kommune, postboks 123, 4891 Grimstad

Send innspill pr. e-post

postmottak@arendal.kommune.no