Kanal i Arendal - Arendal kommune

Kanal i Arendal

Planprogram for arbeid med reguleringsplan for Kanal i Arendal sentrum ble fastsatt av kommuneplanutvalget i møtet 6. september.

Planprogrammet ble fastsatt av kommuneplanutvalget i kommuneplanutvalgsmøtet 6. september 2023, PS 23/72.

Detaljregulering om oppstart av detaljregulering, høring av planprogram og oppstart av forhandling om utbyggingsavtale, iht. pbl. §§ 12-3, 12-9 og 17-4 ble varslet 03. april 2023. Det ble samtidig varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4 første ledd.

Formål

Forslagsstiller er Stiftelsen Kanal2023, som har som formål å få realisert en kanal fra Kittelsbukt til Pollen, i samarbeid med Arendal kommune. Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan som skal sikre areal til kanal og nødvendige sideareal. Bredden på tilgrensende areal vil variere etter behovet for arealavklaring. Ut over byggetiltak som er nødvendig for selve kanalen, vil planen vurdere plassering av utforming av brokryssinger, gatebruk o.l. langs kanalen. 

Planprogram

Planforslaget skal konsekvensutredes for temaene kulturmiljø og forurensing, i henhold til pbl. § 4-2.2, siden dette er et større infrastrukturprosjekt/byutviklingsprosjekt. Planforslaget har vært ute til høring og offentlig ettersyn. 

Planprogrammet beskriver hvordan planprosessen for reguleringsplanen for kanal i Arendal skal gjennomføres: Hvilke tema skal utredes, utredningsomfang, medvirkningsopplegg og framdriftsplan, i tråd med pbl. § 12-9. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4 første ledd. Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle gjennomføring av tiltak knyttet til offentlig veg samt vann- og avløpsanlegg i området. Framforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den vedtas av Arendal bystyre.