Granveien 2 - Arendal kommune

Granveien 2

Varsel om oppstart av detaljplan. Formålet er fortetting av inntil 2 nye boenheter. Frist for merknader 1. oktober.

Det varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Granveien 2, gnr./bnr. 306/269, jf. plan- og bygningsloven (pbl) §12-8. Området skal detaljreguleres, jf. pbl § 12-3. Forslagsstiller er Kai Valthyr-Hansen. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for fortetting med inntil to nye boenheter/tomannsbolig med tilhørende bebyggelse og anlegg (frittstående/integrert garasje/bod og lignende).

Merknader/frist innen 1. oktober.

Har du merknader eller spørsmål kan de rettes til Kai Valthyr-Hansen, Granveien 2, 4816 Arendal, tlf. 92 85 12 43, e-post granveien2@gmail.com