Eydehavn havne- og industriområde

Varsel om oppstart av områdeplan for Arendal havn. Frist for merknader 01.07.2022

Norconsult varsler på vegne av Arendal kommune oppstart av arbeid med områdeplan Eydehavn havne- og industriområde, jfr. pbl. § 12-2 og 12-8.

Arendal havn gjennomgår for tiden en større utvikling for bedre å kunne imøtekomme utviklingen i Eyde material park.

Innenfor planområdet planlegges det for nye kaifronter i tilknytning til de eksisterende. I Tromøysund skal nyttetrafikken i hovedfarleden i størst mulig grad videreføres uten hindringer, og skip 
inntil Panmax størrelse (L: 240m/B:40m/D: 15m- 75 000 tonn last) skal kunne ankomme havnen.

Innenfor planområdet planlegges det for mulig ammoniakkproduksjon, som har til formål å tilrettelegge for utslippsfritt drivstoff til skip. Områdene avsettes til industri og havnevirksomhet.

Frist for merknader/innspill

Har du merknader/opplysninger m.m. til planforslaget sendes de innen 01.07.2022  til:
Norconsult AS
v/Elin Dale
Henrik Wergelands gate 21
4612 Kristiansand S, e-post Elin.Dale@norconsult.co. 
Vi foretrekker papirløst og miljøvennlig elektronisk svar. 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Elin Dale via telefon 94 89 24 37
eller epost Elin.Dale@norconsult.co