Pegasus

Elever

Dette året er det 5 elever fra 1. til 7. trinn på Pegasus. Elevene har diagnoser innenfor autismespekterforstyrrelser og andre nærliggende diagnoser.

Skoledagen

Basen vår er bygd opp og innredet ut fra Teacchmetodikken. Det vil si med oversikt, struktur og forutsigbarhet. Alle elevene har egne dagsplaner og arbeidsplaner de følger hver dag. Planer laget etter individuelle tilpasninger ut ifra hver enkelt elev sine behov.

En del av elevene bruker ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon).  Tegn til tale, snap core first, pecs og tematavler.

Tematimer/gruppetimer

Temaene dette året i fellestimer er:

  • Årstider og høytider
  • Meg selv
  • Forut barneaksjon
  • Eventyr

Gruppetimene tar utgangspunkt i fagene samfunnsfag, kroppsøving, naturfag, KRLE, kunst og håndverk og mat og helse.

Vi har smaketime hver uke. Der vi øver oss på å smake på ulik mat, be om å få og takke. Vi øver også på å vente på tur. Det språklige står i sentrum og hver elev har individuelle definerte målsettinger for timen. Vi har også sansetime hver uke. I denne timen blir elevene presentert for ulike sanser. Språk og sosiale ferdigheter er også et mål i disse timene. Vi har aktiviteter med grunnleggende bevegelser som krype, balansere, hinke og åle.  I kunst og håndverk er det prosess og ikke resultat som står i fokus. Vi eksperimenterer med form og farge. Det vi lager presenteres på temabordet i gangen.

Vi fortsetter suksessen fra i fjor med en liten fellestime hver formiddag der språk, lek og sosiale ferdigheter står i sentrum. Vi har lek, gym, smartboard, mattetime (kroppsbevissthet) og hinderløype. Vi øver her på å ta hensyn til hverandre, dele leker, vente på tur, matche, telle osv.

Elevene våre får undervisning en til en i fagene norsk/kommunikasjon/språk, sosiale ferdigheter og matematikk. Det gis også en til en undervisning i grunnleggende ferdigheter som matching, imitasjon, lytteratferd, oppmerksomhet og selvhjelpsferdigheter.

Vi øver mye på å bli selvstendige og klare hverdagslige gjøremål. (Kle av og på seg, toalettrening, spise, rydde av bord, dekke på bord osv.)

Noen av elevene har flere økter med fysisk aktivitet i løpet av uka. Skolens nærområde egner seg utmerket til sykkelturer, skogsturer og varierte aktiviteter i skolegården.