Rett og plikt til opplæring - Arendal kommune

Rett og plikt til opplæring

Fra 1.1.2021 kom ny lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven). For deg som fikk opphold før 1.1.21 gjelder fortsatt introduksjonsloven.

Rett og plikt til gratis opplæring

Følgende grupper har rett og plikt til opplæring:

 • Personer mellom 18 og 67 år med opphold ut fra asylstatus, humanitært grunnlag og kollektiv beskyttelse
 • Familiegjenforening med ovennevnte
 • Familiegjenforening med norsk eller nordiske borgere

Plikt til opplæring, men ikke gratis rett

Følgende gruppe får ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap:

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
 • Personer som kommer til landet på grunn av familiegjenforening med disse

Ikke plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

Studenter, au pairer, andre med midlertidig opphold, nordiske borgere og personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket faller utenfor ordningen med rett og plikt til opplæring. Disse kan få tilbud om kurs i norsk mot å betale kursavgift. 

Asylsøkere

Asylsøkere som venter på å få sin søknad om oppholdstillatelse behandlet, har rett til norskopplæring. Målgruppen er asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått endelig vedtak. 
Fra 1.1.2016 kan de få tilbud om 175 timer norskopplæring. Undervisningen blir gitt 2 dager pr uke, 4 timer pr dag. 

Følgende grupper er ikke omfattet av ordningen: 

 • Asylsøkere som er omfattet av 48-timers-prosedyren 
 • Asylsøkere over 18 år som er omfattet av Dublin-prosedyren 
 • Asylsøkere i transittmottak 
 • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsnemnda (UNE) 
 • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og som har fått avslag på utsatt iverksetting, det vil si at de ikke har fått lov til å utsette utreisen fra landet. 

Permanent opphold og statsborgerskap

For å søke om permanent opphold må du:

 • Gjennomføre 550/250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Bestå prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk (gjelder de som har fått rett/plikt etter 1.9.2013)
 • Dokumentere norskkunnskaper muntlig på minimum nivå A1(gjelder de som har fått rett/plikt etter 1.9.2013)

For å søke norsk statsborgerskap må du:

 • Gjennomføre 550/250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Bestå prøve i samfunnskunnskap eller statsborgerprøven på norsk
 • Dokumentere norskkunnskaper muntlig på minimum nivå B1

Statborgerprøven

Les mer om statsborgerprøven

 

Information in English

New Immigrant in Norway | Samfunnskunnskap.no

Asylum seekers

Asylum seekers who are waiting for an answer to their application for asylum and who live in an ordinary refugee centre can take part in up to 175 lessons in Norwegian language.

Please note:

 • These lessons do not count for permanent residency
 • Asylum seekers who do not live in a refugee centre are not entitled to the free Norwegian course

Kontakt oss

Arendal voksenopplæring
Tlf: 37 00 65 00

Besøksadresse:
Kystveien 2
4841 Arendal

Postadresse
Arendal voksenopplæring
Postboks 123
4891 Grimstad

Kart over sted(er)

Åpningstider

Man-tors: 08:00-13:00