Ordensregler - Arendal voksenopplæring

Arendal voksenopplæring skal være et trygt sted der alle kan lære og utvikle seg positivt. Respekt og samarbeid er nødvendig for å få en positiv skoledag. Vi er alle forskjellige og må ta hensyn til hverandre.

Alle skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og er forpliktet til å rette seg etter de reglene som gjelder ved skolen.

Ordensregler

Arendal voksenopplæring forventer at kursdeltakerne:

 • møter presis til alle timene og har med seg bøker og utstyr som trengs
 • følger med i timene og gjør sitt for å holde arbeidsro
 • gjør skole- og hjemmearbeid til avtalt tid og viser vanlig, god arbeidsinnsats
 • tar godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og steller pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell
 • har mobiltelefonen på lydløst og ikke bruker den i timene
 • viser toleranse og ikke krenker andre ved mobbing, trakassering, voldsbruk og hærverk
 • røyker på bestemt område, og kaster sneipen i egne avfallsdunker
 • etterkommer beskjeder fra lærerne

Fraværsregler

 • Dersom en deltaker er syk skal det samme dag meldes fra til skolen om fraværet. Dette gjøres på telefon til resepsjonen.
 • Deltakere som har vært borte skal levere egenmelding eller sykemelding til skolen om fraværsgrunn og tidspunkt for fravær.
 • For alt annet fravær skal det på forhånd søkes permisjon.

Sanksjoner

 • Bortvisning i inntil tre dager kan nyttes ved alvorlige tilfeller av voldsbruk, hærverk, tyveri, provoserende og krenkende atferd. Det samme gjelder bruk/omsetning av rusmidler eller ved stadig gjentakende brudd på reglement. Det er rektor som vedtar om en elev skal bortvises.
 • Elever som ødelegger, skader eller mister skolens utstyr, bøker eller lignende, må erstatte dette.
 • Over 2 uker ugyldig fravær kan medføre tap av skoleplass.
 • For deltakere i introduksjonsordningen, gjelder introduksjonslovens regler angående fravær, permisjon og ferie.
 • Foresatte til deltakere under 18 år vil bli kontaktet og kalt inn til møte på skolen dersom deltakeren gjentatte ganger bryter reglene. Ved høyt ugyldig fravær kan deltakeren miste muligheten til å få karakterer.

Vedtatt 04.05.11 av ledergruppen ved Arendal Voksenopplæring og Deltakerrådet.