Skolestart - Arendal kommune

Skolestart

Skolestart

Barna starter vanligvis i grunnskolen det kalenderåret de fyller 6 år.

Alle som er registrert i folkeregisteret i Arendal kommune, vil innen jul året før skolestart få tilsendt et innskrivningsbrev fra den skolen barnet hører til – nærskolen. Dersom du ikke har mottatt et slikt brev, må du ta kontakt med nærskolen.
 
Din nærskole finner du på siden om skolekretser
 

Utsatt skolestart

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart, jf. opplæringsloven § 2-1, 3. ledd.
 
Utsatt skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 7 år.
Barnet har rett til utsatt skolestart hvis det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.
 

Slik søker du

Hvis du ønsker å få vurdert om barnet bør utsette skolestarten, kontakt PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste.) Bruk henvisningsskjema til PPT
 
Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering, kan du sende en begrunnet søknad til kommunen. Den sakkyndige vurderingen må legges ved søknaden. 
 
Når søknaden er vurdert vil du motta et begrunnet vedtak. Her fremgår også informasjon om klagerett.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. mars det året barnet fyller 6 år.
Husk å ta kontakt med PPT i god tid før søknadsfristen.
 

Tidligere skolestart

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart, jf. opplæringsloven § 2-1, 3. ledd

Tidligere skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 5 år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle 5 år i perioden 1. januar til 31. mars. 
 

Slik søker du

Hvis du ønsker å få vurdert om barnet ditt er modent nok til å begynne på skolen, kontakt PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste.) Bruk henvisningsskjema til PPT
 
Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering om dette, kan du sende en begrunnet søknad til kommunen. Den sakkyndige vurderingen må legges ved søknaden. 
 
Når søknaden er vurdert vil du motta et begrunnet vedtak. Her fremgår også informasjon om klagerett.
 

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. mars det året barnet fyller 5 år.
Husk å ta kontakt med PPT i god tid før søknadsfristen.
 

Fritak fra opplæringsplikt i grunnskolen

Retten og plikten til grunnskoleopplæring varer til eleven har fullført sitt tiende skoleår. Men hvis særlige hensyn foreligger og hensynet til eleven gjør opplæringsplikt urimelig, kan eleven helt eller delvis fritas fra opplæringen.
 
PPT må vurdert om det er til beste for eleven å bli fritatt. Dette følger av opplæringsloven § 2-1, 4. ledd.
 

Slik søker du

Hvis du ønsker å få vurdert om særlige hensyn taler for at eleven helt eller delvis bør fritas fra opplæringen, kontakt PPT. Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering om dette, kan du sende en begrunnet søknad til kommunen. Den sakkyndige vurderingen må legges ved søknaden. 
 
Når søknaden er vurdert vil du få et begrunnet vedtak. I dette brevet får du også informasjon om klagerett.

Kontakt oss

Søknad sendes til:
Arendal kommune
Kommunalsjef for barn, unge og familier
Postboks 123
4891 GRIMSTAD