Skoleskyss

Når kan du få skoleskyss?

For å ha rett på skoleskyss må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2. - 10. klassinger.

Avstanden måles fra dør til dør, har skolen flere inngangsdører, blir avstanden målt til hovedinngangen eller den døren det er naturlig for eleven å benytte.

Det legges til marginer på 25 meter pr. 2000 meter i målingene som kommer elevene til gode. Avstandsgrensene er absolutte, og oppmålinger foretatt av AKT er å anse som korrekte. Målinger foretatt av foresatte eller andre tillegges ikke vekt.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du ha rett til skoleskyss dersom du:

  • går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Agder

Skyss til grunnskolen

Agder kollektivtrafikk (AKT) er ansvarlige for skoleskyss i Agder. På nettsidene til AKT kan du lese oppdatert informasjon om de ulike skyssordningene (ordinær skoleskyss, skyss ved delt bosted, m.m.).

Informasjon om spesialskyss og midlertidig skyss på grunn av sykdom/skade kan du lese om på nettsidene til AKT.

AKT avstandsmåler alle elever i Agder i ett digitalt kartverktøy hvor Statens kartverktøy ligger til grunn. Det er korteste, farbare vinterbrøytede vei som legges til grunn når det måles avstand mellom hjem og skole. Du kan selv måle avstanden  og se hvilken trasé som legges til grunn for å avgjøre retten til skyss.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig farlig eller vanskelig skolevei blir behandlet av Arendal kommune. Foresatte må begrunne hva som er særlig farlig eller vanskelig skolevei. 

Fyll ut søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei
Søknadsfrist 1. april. 

NB! Du må søke hvert år

Skyss med fergene i Arendal

Dersom du går på en skole som det passer å ta fergeskyss til, og du i stedet for skyss med buss heller ønsker skyss med en av fergene (MF Kolbjørn III / Skilsøferga), tar du kontakt med skolen for nærmere informasjon om søknad.

Det blir ikke innvilget skyss med både ferge og buss. For å få innvilget fergeskyss, må du fylle ut skjema for oppsigelse av skyssrett  (med buss). Skjemaet med oppsigelse av skyssrett sendes sammen med  søknad om fergeskyss til  Arendal kommune

NB! Du må søke hvert år!

 

 

Kontakt oss

Skoleskyss
Frode Olsen
Tlf: 95 05 37 86

Særlig farlig skolevei
Gunn Brekka
Tlf: 91 30 52 97

Forsinket buss/bussen kommer ikke
Kontakt den enkelte skole
Alle skoler i Arendal