Skoleskyss - Arendal kommune

Skoleskyss

Når kan du få skoleskyss?

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til (nærskoleprinsippet). For å ha rett til skyss må eleven gå på nærskolen etter folkeregistret adresse.

For å ha rett på skoleskyss må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2. - 10. klassinger.

Avstanden måles fra dør til dør. Har skolen flere inngangsdører, blir avstanden målt til hovedinngangen eller den døren det er naturlig for eleven å benytte.

Det legges til marginer på 25 meter pr. 2000 meter i målingene som kommer elevene til gode. Avstandsgrensene er absolutte, og oppmålinger foretatt av AKT er å anse som korrekte. Målinger foretatt av foresatte eller andre tillegges ikke vekt.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du ha rett til skoleskyss dersom du:

  • går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Agder

Skyss til grunnskolen

Agder Kollektivtrafikk (AKT) er ansvarlige for skoleskyss i Agder. På nettsidene til AKT kan du lese oppdatert informasjon om de ulike skyssordningene (ordinær skoleskyss, skyss ved delt bosted, spesialskyss og midlertidig skyss på grunn av sykdom/skade, m.m.).

AKT avstandsmåler alle elever i Agder i ett digitalt kartverktøy hvor Statens kartverktøy ligger til grunn. Det er korteste, farbare vinterbrøytede vei som legges til grunn når det måles avstand mellom hjem og skole. Du kan selv måle avstanden og se hvilken trasé som legges til grunn for å avgjøre retten til skyss.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig farlig eller vanskelig skolevei blir behandlet av Arendal kommune. Foresatte må begrunne hva som er særlig farlig eller vanskelig skolevei. 

Slik søker du

Søknadsfrist er 1. april. Husk at du må søke hvert skoleår.

Søk om skoleskyss ved særlig farlig skolevei

Skyss med fergene i Arendal

Dersom du går på en skole som det passer å ta fergeskyss til, og du i stedet for skyss med buss heller ønsker skyss med en av fergene (MF Kolbjørn III / Skilsøferga), tar du kontakt med skolen for nærmere informasjon om søknad.

Du må være oppmerksom på at du ikke kan få skoleskyss med både ferge og buss. Alle elever som i utgangspunktet har skyssrett, får tilbud om skoleskyss med buss. Fergeskyss er et alternativ til busskyss for enkelte elever.

Husk at du må søke hvert skoleår.

Kontakt oss

Skoleskyss
Frode Olsen
Tlf: 95 05 37 86

Forsinket buss/bussen kommer ikke
Kontakt den enkelte skole
Alle skoler i Arendal