Pegasus

Dette året er det 5 elever fra 1. til 8. trinn på Pegasus

Elevene har diagnoser innenfor autismespekterforstyrrelser.

Skoledagen:

Basen vår er bygd opp og innredet ut fra Teacchmetodikken. Det vil si med oversikt, struktur og forutsigbarhet. Alle elevene har egne dagsplaner og arbeidsplaner de følger hver dag. Planer laget etter individuelle tilpasninger ut ifra hver enkelt elev sine behov.

En del av elevene bruker ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) Podd er aktivt i bruk hos flere av elevene våre.

PODD står for Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display.

Pragmatisk: Måten vi bruker språket på i sosiale sammenhenger, for eksempel symboler, gester og lyder.

Organisering: Ord og symboler organiseres på en systematisk måte som passer barnet best, og som bidrar til å utvikle språket.

Dynamisk Display: Dette betyr at du bytter side i PODD-bøkene.

 

Temaene dette året i fellestimer er:

- Årets gang

- Livet i fjæra

- Forut barneaksjon,

- Eventyr

Gruppetimene tar utgangspunkt i fagene samfunnsfag, naturfag, KRLE, kunst og håndverk og mat og helse.

Vi har smaketime hver uke. Der vi øver oss på å smake på ulik mat, be om å få, takke og sende rundt. Vi øver også på å vente på tur. Det språklige står i sentrum og hver elev har individuelle definerte målsettinger for timen. Vi har også sansetime hver uke. I denne timen blir elevene presentert for ulike sanseaktiviteter. Gjennom aktiv deltakelse blir elevene bevisst egne sanser og hvilke funksjon hver enkelt sans har. Språk og sosiale ferdigheter er også et mål i disse timene.

Vi fortsetter suksessen fra i fjor med en liten fellestime hver formiddag der språk, lek og sosiale ferdigheter står i sentrum. Vi har duplobygging, smartboard, mattetime (kroppsbevissthet) og hinderløype. Vi øver her på å ta hensyn til hverandre, dele leker, vente på tur, matche, telle osv.

Elevene våre får undervisning en til en i fagene, norsk/kommunikasjon/språk, sosiale ferdigheter og matematikk. Det gis også en til en undervisning i grunnleggende ferdigheter som matching, imitasjon, lytteratferd, oppmerksomhet og selvhjelpsferdigheter.

Vi øver mye på å bli selvstendige og klare hverdagslige gjøremål. (Kle av og på seg, spise, rydde av bord, dekke på bord osv)

Elevene våre har individuelle musikktimer med musikkterapeut.

Noen av elevene er på bading annenhver onsdag og har flere økter med fysisk aktivitet i løpet av uka. Skolens nærområde egner seg utmerket til sykkelturer, skogsturer og varierte aktiviteter.

Kontaktinfo