SFO - regler for foreldrebetaling

Gjelder fra 01.08.2019

1. Oppholdsavgift

a) Oppholdsavgiften skal betales fra begynnerdato. NB! Ved skolestart regnes første
dag SFO har åpent etter sommerferien som begynnerdato.

b) Det betales for 11 måneder i året. Det faktureres ikke i juli måned.

c) Betaling skjer forskuddsvis med forfall den 20. i hver måned. Ved manglende innbetaling inndras tildelt plass etter 1. skriftlig varsel. Skriftlig varsel sendes ca 14 dager etter forfalt innbetaling. Renter og gebyr vil da påløpe.

d) Mat er inkludert i satsene.

e) Dersom barnet er fraværende grunnet sammenhengende sykdom i fire uker eller mer, kan det gis fritak for betaling av oppholdsavgift. I skriftlig søknad om fritak må det legges ved legeerklæring for hele fraværet.

2. Søskenmoderasjon

a) Det er søskenmoderasjon på 30 % for barn nummer 2 og øvrige søsken.

b) Dersom søsken har ulik oppholdstid, er det barnet med lengst oppholdstid som betaler full sats. Barnet/barna med lavest oppholdstid får søskenmoderasjon.

3. Oppholdstid

a) Søknad om endring av oppholdstid skal være skriftlig og gjøres i kommunens datasystem.

b) Dersom barn med redusert plass ønsker å benytte SFO på dager hvor de til vanlig ikke har opphold, må dette søkes, og det vil påløpe en pris på 245 kroner for hver dag.

c) Elever (1. – 4. trinn) som ikke går i SFO kan benytte tilbud om SFO i skolens ferier til en pris av kr. 245 per. dag, såfremt det er plass og økonomisk forsvarlig innenfor SFO-enes bemanning

4. Oppsigelse av plass

a) Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved endring av plass.

b) Oppsigelse av plass skal være skriftlig. Det betales for plassen i oppsigelsestiden.

c) Dersom plassen sies opp etter 01.04., medfører dette betaling ut juni måned.

d) Ved oppsigelse av plassen, må det søkes på nytt dersom det senere ønskes plass i skolefritidsordningen.

5. Endring av regelverk

a )Endring av regler for foreldrebetaling for kommunal skolefritidsordning og fastsetting
av betalingssatser gjøres av bystyret.

b) Endring i regler for foreldrebetaling gjøres med virkning fra 01.08. hvis bystyrer i det enkelte tilfelle ikke bestemmer noe annet.
c) Nye betalingssatser iverksettes fra 01.08. Dersom bystyret bestemmer noe annet er det 3 måneders varsel.

Satser pr. 01.08.2019. Ved SFO-ene i Arendal kommune er det to månedssatser for foreldrebetaling:

SFO - priser
Antall timer Pris pr. mnd
Full plass (fra og med 12 timer pr uke) kr 2820
Redusert plass (til og med 11 timer pr uke) kr 2 200

Satsene inkluderer enkel matservering (kr. 150) SFO som ikke har egnede lokaler til matservering, vil ha satser uten matpris.Ved SFO som har matservering, gjelder ordningen for alle barn (unntak vil kunne være barn med matallergier som SFO ikke kan ivareta)

Sats for ekstra dag skolens ferier: 250 kr pr dag for ukedager barnet ikke har avtale om å gå på SFO.

Fant du det du lette etter?