Dette skal skolen gjøre ved mobbing - Arendal kommune

Dette skal skolen gjøre ved mobbing

Nulltoleranse mot mobbing

Opplæringslovens kap 9 A har regler om skolemiljø og mobbing. Reglene sikrer nulltoleranse mot mobbing. Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. 

Vi har en kvalitetsplan for skolemiljø i Arendalsskolen (PDF, 2 MB). Alle skolene følge denne planen. 

Dette skal skolen gjøre for å sikre at elevene har det trygt og god

Skolen har en aktivitetsplikt. Det betyr at alle som jobber på skolen skal:

 • Følge med på at elevene har det det trygt og godt på skolen
 • Gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig
 • Varsle rektor hvis de ser eller mistenker at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø
 • Undersøke det som har skjedd
 • Sette inn tiltak. Rektor har ansvar for å lage en skriftlig plan med egnede tiltak og følge disse opp. Mal for aktivitetsplan (DOCX, 26 kB)
 • Dokumentere hva de gjør for å sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Når du melder fra om mobbing skal skolen:

 • ta tak i saken din innen det har gått en uke. 
 • ta opplevelsen til barnet ditt på alvor
 • ta ansvar for kontakt med de andre foreldrene som er involvert
 • undersøke, sette inn tiltak og følge opp planen og se at tiltakene fungerer
 • avslutte planen når barn og foreldre opplever skolemiljøet trygt og godt igjen 

Hvis en lærer mobber

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Dette kalles en skjerpet aktivitetsplikt for skolen.

Hvis en ansatt får vite eller får mistanke om at en annen ansatt mobber en elev, har den ansatte plikt til å si ifra til rektor med en gang. Rektor skal varsle skoleeier (kommunalsjef eller rådmann). Rektor og skoleeier har deretter ansvar for å straks undersøke saken, lage en skriftlig aktivitetsplan, sett inn egnede tiltak og skriftlig dokumentere det skolen gjør.

Guide til skolene

Utdanningsdirektoratet har laget en guide til skolene om hva de skal gjøre hvis det skjer mobbing eller mistrivsel.

Alle skolene i Arendal skal følge de pliktene som denne guiden beskriver. I tillegg skal alle skolene i Arendal ha oppdaterte handlingsplaner mot mobbing. 

Hvis skolen ikke gir god nok hjelp

Beredskapsteam mot mobbing

Hvis du opplever at skolen ikke gir deg hjelp eller finner en god løsning for barnet ditt, kan du kontakte kommunens beredskapsteam mot mobbing.

Melde saken til fylkesmannen

Hvis du mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe mobbingen, kan du melde saken til fylkesmannen.

 • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen.
 • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor.
 • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå.

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med fylkesmannen.

Digitalt skjema for å melde fra om mobbing

 

Kontakt oss

Kontakt skolen

Du kan ringe eller sende e-post til skolen din. Noen skoler har også et eget meldingsskjema for mobbing. 

Finn kontaktinfo til din skole.