Rusmidler

Tjenester som kan bidra i undervisning

Miljøarbeidertjenesten i Arendal kommune

Ta gjerne kontakt med miljøarbeidertjenesten i Arendal kommunes hvis du har behov for undervisning om rusmidler. Ta kontakt via Arendalshjelpa, eller med avdelingsleder Liv H. Skjæveland på tlf 993 58 383 for nærmere avtale.

 

Kompetanseheving for ansatte

Den nødvendige samtalen

Verktøyet "Den nødvendige samtalen" er et hefte og en film, som viser et eksempel på hvordan du kan planlegge, gjennomføre og følge opp en samtale med foreldre når du er bekymret for et barn.

Gratis tilgang til ressurser på nett.Utarbeidet av KoRus Sør.

Miljøarbeidertjenesten i Arendal kommune

Miljøarbeidertjenesten i Arendal kommune tilbyr veiledning og kompetanseheving til skoleansatte, knyttet til temaet rusmidler. De ansatte i avdelingen er vernepleier, sosionomer og sykepleiere med videreutdanning innen fagfeltet. De har bred erfaring med oppfølging av personer med en rusavhengighet, pårørendearbeid og forebyggende arbeid, deriblant cannabisavvenning. De tilrettelegger tilbud om kompetanseheving etter behov, ut ifra kapasitet.

Ta kontakt via Arendalshjelpa, eller med avdelingsleder Liv H. Skjæveland på tlf 993 58 383 for nærmere avtale.

Se meg, snakk med meg

Se meg, snakk med meg er en film fra KoRus Sør. Skal vi hjelpe barn på et tidlig tidspunkt, må vi bli mer modige til å samtale med barnet, og det behøver ikke å være så vanskelig som vi tror.

I filmen settes fokus på konsekvensene ulike krenkelser kan ha på kort og lang sikt. Filmen er tilgjengelig på nett.

Samtale med barn

Samtale med barn er et kurstilbud fra KoRus Sør. Hvordan kan du som fagperson legge til rette for samtaler med barn du er bekymret for? På hvilken måte skaper vi tillit og trygghet slik at barn kan våge å snakke om vanskelige ting? Hva gjør vi for å gi barn lyst til å snakke med voksne?

Det er viktig at fagpersoner i barnehager og skoler tør å snakke med barn om vanskelige temaer som rus, vold og psykisk helse. Medfører kostnad.

 

Programmer og materiell til undervisning

Fristedet

FRI er et gratis undervisningsprogram som engasjerer elevene til å være røyk- og snusfrie.

Programmet gir også skolene tilrettelagte leksjoner for hele ungdomsskolen som bidrar til å oppnå læreplanmålene.

FRI bruker digitale løsninger for hjelpe elevene å ta egne valg og sette grenser. Kort sagt - å være FRI.

KoRus Sør – Ungdom

Oversikt over KoRus Sørs (Kompetansesenter Rus) forebyggende program for ungdom, fra 7. trinn.

Medfører kostnad å reise på kurs, ellers kan de fleste ressursene brukes videre gratis. 

Mitt valg

Mitt valg ble presentert under Programmer og materiell som kan brukes i undervisning under kapittelet psykisk helse. Som en del av deres grunnpakke tar de også for seg utfordringer knyttet til rus. 

Medfører kostnad.
 

NRK Skole - rusmidler

Filmer fra NRK skole som handler om rusmidler. 

De har også laget serien Fyllefant skal selv ha bank om å være pårørende til rusavhengige. 

Rusmiddelforebyggende arbeid

Gratis støttemateriell til rusmiddelforebyggende arbeid i skolen med forslag til læringsaktiviteter.

Støttemateriellet er først og fremst en støtte til undervisningen om rusmidler, tilpasset relevante kompetansemål i de ulike læreplanene. I materiellet pekes det også på andre sentrale elementer i lokalt rusforebyggende arbeid som godt læringsmiljø, lokale forebyggingsplaner, samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere og foreldremøter på skolen. 

Utarbeidet av KoRus Nord på oppdrag fra Helsedirektoratet, i nært samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

 

Nyttige nettsider

Barn som pårørende

Helsedirektoratets pakkeforløp for psykiske lidelser og rus, kapittel 5 om barn, foreldre og andre pårørende.  

Enkle tiltak for barn som pårørende

Helsedirektoratets pårørendeveileder, kapittel 5.3: enkle støttetiltak for barn som pårørende. 

Fra bekymring til handling

En veileder fra Utdanningsdirektoratet om tidlig intervensjon på rusområdet.