Psykisk helse

Tjenester som kan bidra i undervisning

Psykisk helsetjeneste i Arendal kommune

Ved behov for undervisning i psykisk helse, kan du ta kontakt med Arendal kommunes avdeling for psykisk helse. De ansatte i avdelingen er psykiatriske sykepleiere, spesialutdannede sosionomer, spesialutdannede vernepleiere og psykologer, og de vil bistå ut ifra kapasitet.

Ta kontakt via Arendalshjelpa, eller med avdelingsleder Liv H. Skjæveland på tlf 993 58 383 for nærmere avtale.

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier ved skolehelsetjenesten kan gi tilbud om psykologisk førstehjelp for 2., 5., og 8. trinn. Tilbudet må avklares ut ifra kapasitet. 

Psykologisk førstehjelp er et undervisningsopplegg på 1-4 timer hvor barn og ungdom lærer å sette ord på og gjenkjenne følelser. De får vite mer om å skille mellom når følelser hjelper en, og når de ikke gjør det. Introduksjon av «rød- og grønntanker»: Grønntanker er de som hjelper i en situasjon, og som skaper glede, trivsel og trygghet. Rødtanker har motsatt effekt.

 

Kompetanseheving for ansatte

Under "Programmer og materiell til undervisning" presenterer vi flere ulike programmer og innsatsmodeller som kan brukes i skolen for å sette fokus på psykisk helse. De fleste aktørene bak programmene tilbyr kurs/opplæring m.m. Sjekk hvert enkelt program for mer informasjon.


Alt det jeg er

Basert på filmen «Alt det jeg er» er det lansert et e-læringsverktøy. Dette er skreddersydd for å gi lærere kunnskap og handlingskompetanse om vold og seksuelle overgrep.

Innlogging medfører ingen kostnad i 2021. Innloggingsinformasjon får du fra rektor på hver enkelt skole.

Ambulerende skoleteam

Ambulerende skoleteam tilbyr undervisning i traumebevisst omsorg med utgangspunkt i enkeltsaker. Kombinerer undervisning og veiledning. 

Mestringskurs i Arendal kommune

Mestringskursene er åpne, ukentlige undervisninger om psykisk helse. Sjekk nettsiden for temaoversikt.

Kursene er gratis, åpne for alle og krever ingen påmelding.

Prosjekt Frihet UNG

Et dialogverktøy i undervisning om hverdagspress, mobbing, negativ sosial kontroll og mot til å være seg selv! Tidsbruk: to timer à 60 minutter.

Anbefalt, gratis og forebyggende undervisning for ungdomsskoleelever. Utarbeidet i Grimstad/Arendal, og undervisningsmateriellet består av en power point-presentasjon og en lærerveileder. 

Prosjekt Frihet UNG er en del av hovedprosjektet Prosjekt Frihet, men har dessverre ingen egen omtale på nett ennå. Kontakt Karl Norli eller Ingrid Sofie T. Nordhus for informasjon.

Psykisk helse i Arendal kommune

Psykisk helsetjeneste i Arendal kommune tilbyr veiledning og kompetanseheving til skoleansatte, knyttet til temaet psykisk helse. De ansatte i avdelingen er psykiatriske sykepleiere, spesialutdannede sosionomer, spesialutdannede vernepleiere og psykologer.

Eksempler på kurstilbud er mestring av depresjon, mestring av belastninger, når barn blir sinte, når barn blir stille og tankevirus. De tilrettelegger også tilbudet etter behov, ut ifra kapasitet.

Ta kontakt via Arendalshjelpa eller med avdelingsleder Liv H. Skjæveland på tlf 993 58 383 for nærmere avtale.

Se meg, snakk med meg

Se meg, snakk med meg er en film fra KoRus Sør. Skal vi hjelpe barn på et tidlig tidspunkt, må vi bli mer modige til å samtale med barnet, og det behøver ikke å være så vanskelig som vi tror.

Filmen setter fokus på konsekvensene ulike krenkelser kan ha på kort og lang sikt. Filmen er gratis tilgjengelig på nett.

Stine Sofies Stiftelse: modig, kompromissløs og alltid på barnas side

Stine Sofies Stiftelse tilbyr foredraget Modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Det tar for seg hva vold og seksuelle overgrep mot barn er, konsekvensene i et livsløpsperspektiv og hva man skal se etter. Som deltaker vil du også bli presentert for konkrete måter å samtale med barn på, både i et forebyggende og avdekkende perspektiv.

Foredrag er tilpasset barnehager, skoler og SFO, skolehelsetjenesten, barnevern m.fl. Medfører kostnad. Kan også tilbys på foreldremøte. 

Dembra - forebygging av gruppefiendtlighet og udemokratiske holdninger

Dembra er en nasjonal satsing som tilbys 1.-10.-skoler og ungdomsskoler. Satsingen innebærer ett år med veiledning og ressurser for skolen for å jobbe helhetlig og systematisk med forebygging av utenforskap og ulike former for gruppefiendtlighet. Det er skolen selv som bestemmer fokusområdet. Eksempler kan være språkbruk, dialogfellesskap i klassen eller gruppebaserte krenkelser. Les mer om gjennomføringen av Dembra

 

Programmer og materiell til undervisning

Det finnes et stort antall programmer og tiltak du kan bruke som ressurser i opplæring når det gjelder psykisk helse. For å gjøre et utvalg, har vi her valgt å hovedsakelig presentere ressurser som allerede er i bruk i skoler i Arendal.


Jeg er her

Filmer og gratis undervisningsmateriell fra Redd Barna og NRK Super, utarbeidet for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn.

Inneholder blant annet filmene «Kroppen min eier jeg» med tilhørende undervisningsmateriell.

 

ART - Trening i sosial kompetanse

ART er et multimodalt program for etablering av sosial kompetanse som består av 3 komponenter; trening av sosiale ferdigheter, sinnekontrolltrening og trening i moralsk resonnering. ART retter seg først og fremst mot personer med omfattende atferdsvansker, men har også vært i bruk og oppnådd god effekt som primærforbyggende tiltak i skolen. 

Dette programmet benyttes på Eydehavn, Nesheim, Sandnes og Lunderød skole. Medfører kostnad.

Ingen utenfor

Ingen utenfor involver elevene aktivt i det forebyggende arbeidet mot mobbing for å skape inkluderende klassemiljøer. Skap gode relasjoner mellom elevene seg imellom, og mellom deg og elevene. Det er viktig å sette av tid til å bygge et godt klassefellesskap hvor alle elevene opplever at de blir hørt, lærer å ta vare på hverandre, inkluderer hverandre i lek og har nulltoleranse for mobbing.

Her finner du aktiviteter og ressurser som du kan bruke i løpet av skoleåret for å jobbe for et trygt og inkluderende læringsmiljø, og forebygge mobbing.

Materiell og ressurser er gratis. Dette programmet brukes på Flosta skole.
 

LINK - livsmestring i norske klasserom

LINK er et gratis undervisningsopplegg som handler om forebyggende psykisk helsearbeid, om folkehelse og livsmestring. Målene med LINK er: 

 • Å bidra til å styrke den enkeltes selvbilde 
 • Å bidra til opplevelse av tilhørighet 
 • Å gi trening i konstruktive mestringsstrategier 

Dette undervisningsopplegget benyttes på Hisøy, Asdal og Moltemyr skole.

Mitt valg

Mitt valg er et komplett opplæringsprogram i sosial og emosjonell kompetanse. De ansatte får opplæring og et digitalt undervisningsopplegg. 

MITT VALG sitt undervisningsprogram gir skolens ansatte et godt grunnlag til å:

 • reflektere over egen praksis
 • ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer og interesser
 • stimulere elevenes evne til å undre seg over ulike temaer og prøve nye ting
 • gi elevene mulighet til å uttrykke tanker og følelser
 • inkludere nærmiljøet og lokale forhold i undervisningen

Dette programmet benyttes på Birkenlund, Nedenes, Roligheden, Asdal, Rykene og Stuenes skole. Medfører kostnad.

NRK Skole - livsmestring

NRK Skole har 50 episoder fordelt på 2 sesonger med gode tips for å få det bedre. Hver episode varer ca 2-3 minutter.

NRK Skole - psykisk helse

NRK Skole har flere sesonger med episoder som på ulikt vis setter fokus på psykisk helse. 

OLWEUS – mot mobbing og antisosial atferd

Hovedmålene med Olweus- programmet er å

 • redusere eksisterende mobbeproblemer 
 • forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle. 

Programmet griper inn i skolens hverdag, i livet i klasserommene og elevflokken og vil prege skolen som sosialt system. Olweus-programmet er bygget opp med tiltak på skole-, klasse- og individnivå.

Dette programmet benyttes på Myra Skole og Strømmen Oppvekstsenter. Medfører kostnad av materiell og evt. reise og opphold knyttet til kurs.
 

PALS – positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. 

Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med atferdsproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring.

Denne modellen benyttes på Stinta Skole. Medfører kostnad til reise og opphold knyttet til kurs. 
 

Dembra – demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme

Dembra er en nasjonal satsing for forebygging av utenforskap og gruppefiendtlighet i skolen. Satsingen innebærer ett år med gratis veiledning og ressurser for skolen for å jobbe helhetlig og systematisk med forebygging av utenforskap og ulike former for gruppefiendtlighet. Skolen kan benytte undervisningsoppleggene og temaartiklene som finnes på nettsiden helt fritt, også uten å være tilknyttet Dembra. Ressursbanken finnes her 

Undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, har undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter for barne-, mellom- og ungdomstrinnet.

Spinnville følelser - undervisningsopplegg fra Abup

Hovedformålet med «Spinnville Følelser» er å hjelpe barn i alderen 6-12 år til å forstå sine egne og andres følelser og hjelpe lærere til å møte barns følelser på en klok måte. Spinnville følelser består av:

 1. Sju filmer om følelser
 2. Et digitalt kurs for barn om følelser som er bygget på de sju filmene
 3. Undervisningsopplegg om følelser med lærerveiledning til bruk i klasseromsundervisning

Spinnville følelser er utviklet ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet Sykehus.

Les mer på nettsiden Spinnville følelser. 

 

Nyttige nettsider

Arendal kommunes handlingsveileder ved mistanke om vold og overgrep

Arendal kommune har utarbeidet to handlingsveiledere som beskriver hva du kan gjøre ved mistanke om vold og seksuelle overgrep.

Arendal kommunes nettside for ansatte om vold

En oversikt over nettsider som gir veiledning og kunnskap til deg som jobber med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Forebygging og psykisk helse

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om forebygging, og å fremme barn og unges psykiske helse.

Mobbing i skolen

Mobbing i skolen - Arendal kommunes nettside med tjenester og informasjon om mobbing.

Utdanningsdirektoratet om mobbing og krenkelser - mellom elever og i relasjonen mellom elev og lærer.

Nullmobbing.no - informasjon fra Utdanningsdirektoratet til barn, unge og voksne om mobbing og rettigheter. 

Relasjoner - mellom elever og mellom elev og lærer

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om relasjonen mellom elever, og relasjonen mellom elev og lærer.

Oppsummering av artikkel fra Utdanningsdirektoratet, om relasjoner mellom elever og betydningen av et godt sosialt miljø på skolen.

RVTS Sør

RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Sosial og emosjonell læring

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om hvordan fremme sosial og emosjonell læring i skolen.

Voldsveileder NKVTS

Voldsveilder fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Denne veilederen har som mål å øke kunnskapene og dermed styrke handlingskompetansen og -beredskapen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-2023

Handlingsplanen har eget kapittel om barn, unge og utdanning.