Folkehelse og livsmestring i skolen

Hva betyr livsmestring i skolen?

Folkehelse og livsmestring et av tre nye tverrfaglige temaer i skolen fra høsten 2020. 

Her kan du lese hva utdanningsdirektoratet skriver om folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema.

Mye av det vi allerede gjøre i det daglige arbeidet i skolene handler om folkehelse og livsmestring. Vi skal se den enkelte elev, vi skal løse konflikter, forebygge mobbing og vi skal bygge opp trygge barn. 

Temaene i veilederen

De ulike temaene i folkehelse og livsmestring viser at det er mange områder som har innvirkning på hvordan barna har det og hvordan de mestrer sin hverdag.

Noen temaer, som for eksempel psykisk helse, rommer mye og kan ikke sees uavhengig av de fleste andre temaene. Hvordan skal vi se på den enkeltes levevaner uten å tenke på psykisk helse? Det er heller ikke alltid lett å finne motivasjon til å holde seg i fysisk aktivitet hvis man opplever psykisk uhelse.

Når vi skal arbeide med å forebygge bruk av rusmidler vil mye være påvirket av hvordan eleven har det i utgangspunktet. Seksualitet og kjønn er også tett knyttet til psykisk helse. Det handler ikke bare om en god seksualitetsundervisning som gjør barn og unge i stand til å ta gode valg. Det handler også om identiteten deres – hvem de er, og en trygghet i å vite at mangfoldet har rom for alle. 

Mediebruk er en utfordring i vår digitale hverdag. Det reflekteres også i denne veilederen. Det finnes mange verktøy og materiell som kan hjelpe elevene i å navigere i sosiale medier, spill og kommunikasjon på nett. Forbruk og personlig økonomi er også et område der flere aktører har utarbeidet ulike verktøy som kan være nyttige å ta i bruk i undervisningen. 

Selv om de ulike temaene blir stående som selvstendige overskrifter i planen, er det totalen de utgjør som er med på å fremme god folkehelse og livsmestring.

Veilederen som verktøy

Undervisningen berører allerede flere av temaene i denne veilederen og en del av det vi presenterer vil være kjent for mange av dere. Vi håper allikevel at veilederen kan gi informasjon om enda flere ressurser som dere kan bruke og gi en nyttig, samlet oversikt over dem.

Vi håper veilederen kan bidra til å sette fokus på folkehelse og livsmestring i ulike fag, og at undervisningen vil styrke elevenes evne til å ta gode livsvalg for seg selv.

Lykke til i arbeidet!