Solberg Vestre II, del av

I henhold til plan og bygningslovens (pbl) § 12-12 meddeles herved at Bystyret i møte den 19. juni 2014, sak PS 14/102, har vedtatt reguleringsplan for Solberg Vestre II med tilhørende reguleringsbestemmelser, med følgende endringer i bestemmelsene:

Tillegg til punkt 2.03: ”Krav til parkeringsdekning skal oppfylles innenfor byggegrensene.”
Fjerne punkt 3.04.

Ny rekkefølgebestemmelse:
I byggeområdet K/I/L kan arealene på utsiden av byggegrensen midlertidig benyttes til interne kjøreveger og parkeringsplasser, frem til ny trase’ for avkjøringsrampe fra Åsbieveien til E-18 er avklart.

Dersom ny avkjøringsrampe til E-18 har behov for arealer som i dag er regulert til byggeområde i reguleringsplanen, må parkeringsplasser og interne kjøreveger fjernes, og erstattes av grunneier av byggeområde K/I/L. 

Parkeringsdekning til byggeområde K/I/L skal til enhver tid være oppfylt. 

Bestemmelsene er rettet opp på bakgrunn av bystyret sitt vedtak.                                     

Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap av reguleringsplanen, jf. pbl §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.