Øytangen, del av

Arendal bystyre vedtok i møte den 22. mai 2008, sak 91/08 ovenfor nevnte reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for fortetting av eksisterende hytteområde. Ny adkomstvei utenom Bota inngår i den vedtatte planen. Forslaget vil erstatte reguleringsplan for hyttefelt på Bronheiene, gnr. 76 bnr. 9, vedtatt 02.09. 1986. Planområdet er 151 daa.