Bråten, Saltrød - gnr. 41 bnr. 79

Arendal bystyre i møte den 25.08.2011, sak 111/11 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Kort beskrivelse av planens innhold og konsekvenser

Hensikten med forslaget er å legge til rette for bygging av 2 stk 4 – mannsboliger, til sammen 8 boenheter. Eksisterende bolig og garasje forutsettes revet. Planområdet er på ca 3200 m2, hvorav ca 1500 m2 blir direkte avsatt til boligtomter. Øvrige arealer forslås avsatt til vei, parkering, felles utearealer samt vegetasjons-skjerm. Området som foreslås regulert til boliger har gnr 41.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.