Aust-Agder Kulturhistoriske senter

Arendal bystyre har i møte den 25. august 2011, sak 119/11 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Planforslaget omfatter eiendommene til Aust- Agder Kulturhistorisk senter som utgjør et areal på ca 36 daa. Planområdet avgrenses av Parkveien mot nordvest, Rv 410 (Barbudalen) mot nordøst, Ragnvald Blakstadsveg mot øst og av Håveheia mot syd, sydvest. Planen går ut på å rive deler av eksisterende bygninger og legge til rette for en større utbygging av Aust-Agder Kulturhistoriske senter med nytt parkerings og ankomstareal.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.