Tangen allé 36-39

Kommuneplanutvalget vedtok i kommuneplanutvalgsmøte 8. desember, PS 21/143 å legge planforslag for Tangen allé 36-39 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Formål

Planforslaget åpner for transformasjon av området med rivning av dagens industribygg, oppføring av nye boligbygg med rundt 220 boenheter og tilhørende infrastruktur, fornyelse av friområdet og etablering av nytt vannsportsenter.

Merknader/frist

Saken har vært ute til høring i perioden 17. desember 2021 til 11. februar 2022, med frist for merknader innen 11. februar.

Plankartet kan også sees på vårt kartinnsyn under kartlaget reguleringsplan på høring.
Her kan du se planen i 3D innsynsmodell