Rore-Lindtveit, ny hovedvannledning - Arendal kommune

Rore-Lindtveit, ny hovedvannledning

Arendal kommuneplanutvalg vedtok i møte kommuneplanutvalgsmøte 26. april 2023, PS 23/43, å legge planforslag for ny hovedvannledning Rore-Lindveit ut til offentlig ettersyn med endringer. Plandokumentene er justert etter vedtatte endringer i Arendals kommuneplanutvalg og Grimstads teknisk utvalg. 

Formål

Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av ny hovedvannledning fra Rore til Lindtveit for å sikre drikkevannsforsyningen. Samtidig reguleres vannbehandlingsanlegget ved Rore i Grimstad og høydebassenget på Lindtveit i Arendal med muligheter for utvidelser.

Område

Planområdet strekker seg fra Rore i Grimstad til Lindtveit i Arendal, en strekning på 4 km. Planområdet er på ca. 285 daa. 

Høringsperiode 5. mai til 16. juni

Planforslaget lå ute til gjennomsyn på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, i høringsperioden.

Merknader

Frist for merknader var innen 16. juni.

Det gjøres oppmerksom på at Grimstad kommune har parallell høring av planforslaget.