Pusnes

Fastsatt planprogram

Arendal kommuneplanutvalg fastsatte i møte 27. januar 2021, PS 21/8, planprogram for reguleringsarbeidet, med et tillegg som nå er tatt inn, iht. § 12-9.

Sakens dokumenter

Varsel om utvidet planområde i sjø

04. november ble det varslet oppstart av privat detaljregulering for Pusnes, Det varsles nå utvidet planavgrensing i sjø for detaljregulering for Pusnes, iht. pbl. § 12-8. Nytt planområde er på totalt 150,5 daa.

Tiltakshaver er Pusnes Eiendom AS.

Bakgrunn

I etterkant av opprinnelig varsel om oppstart er det fremkommet ønske om utvidelse av planområdet for å få mulighet til å regulere et større areal for småbåthavn. Det presiseres at ny avgrensing ikke viser inndeling av areal til småbåthavn og ferdsel i sjø. Dette skal avklares i forbindelse med planarbeidet og i dialog med aktuelle myndigheter. Planens endelige avgrensning vil også bli avklart som en del av planarbeidet. Det er ikke nødvendig å sende inn tidligere merknader til planarbeidet på nytt.

Informasjon om tidligere saksgang

Oppstartsmøte ble gjennomført 08. september 2020. Planinitiativet og referat fra oppstartsmøte finner du under dokumenter. Frist for merknader til oppstart av planarbeid var innen 4. desember 2020.

Merknader til utvidelsen/frist

Har du innspill til utvidelsen av planområdet sendes de innen 18. januar 2021 til:
TAG Arkitekter AS
v/ Tuva Margrethe Skaret
Osterhaus’ gate 27, 0138 Oslo
Tlf. 40 64 60 09, e-post: ts@tagarkitekter.no

Tidligere innsendte og nye merknader til utvidelsen blir samlet og kommentert av plankonsulent. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende som gjelder forslag til planprogram, vil bli sendt til kommunen. Planprogrammet skal fastsettes politisk og vil gi føringer for det videre arbeidet med planen. Når planforslaget er klart vil det bli sendt til kommunen sammen med alle innkomne merknader.

Videre saksgang

Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Område

Planområdet er på ca. 121,1 daa, og omfatter gnr./bnr. 205/28, 205/63, 205/72, 205/69, 205/64, 205/65, 205/597, 205/762, 205/10, 600/409 på Pusnes. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for variert boligbebyggelse i form av ca. 550 boenheter, samt lokale senterfunksjoner på dagens industritomt på Pusnes. Planen legger til rette for en variert størrelse på leiligheter, eneboliger og rekkehus i kombinasjon med næring, tjenesteyting, utvidelse av småbåthavn og rekreasjonsområder. Det er utarbeidet et planprogram.