Øytangen sør

Varsel om oppstart av detaljplan, iht. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8, jf. pbl § 12-3. Forslagsstiller er Tverrdalsøy Eiendomsselskap AS.

Utarbeidelse av reguleringsplan for området utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning.

Formål

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for fritidsbebyggelse, atkomstveier og småbåtanlegg.  

Merknader/frist

Har du merknader til planarbeidet sendes de skriftlig innen 01. oktober 2019 til:
Stærk & Co. as
Havnegaten 1
4836 Arendal,  
eller på e-post til thk@staerk.no

Spørsmål

Har du spørsmål til planforslaget rettes de til: 
Stærk & Co. a.s., v/ Turid Hagelia Korshavn, tlf 930 96 282, e-post: thk@staerk.no.

Kunngjøringen kan også sees på staerk.no.