Kokkeplassen øst

Publisert av Lisbeth Gulbrandsen. Sist endret 21.04.2017
Kommuneplanutvalget vedtok i møte 08. februar 2017, sak 17/17 å legge planforslag for Kokkeplassen Øst datert 20.01.17 ut til offentlig ettersyn.
 

Område

Planområdet ligger på Kokkeplassen på Hisøya. Området avgrenses mot naboeiendommer i nord og i øst, mot Hølen og hovedhuset i vest og omfatter krysset ved fylkesveien i sør. Planområdet er på totalt 20 daa og omfatter både arealer på land og i vann.
 

Formål

Planforslaget legger til rette for etablering av en ny småbåthavn med inntil 120 plasser. Forslaget legger også til rette for etablering av næringsvirksomhet i form av bevertning i kombinasjon med landbruksdrift, samt ulike typer events. Tilhørende infrastruktur som bryggekant, parkering og ombygging av krysset ved fylkesveien inngår også i planforslaget.
 

Følgende saksdokument vil være tilgjengelig i høringsperioden:

• Behandling (protokoll og saksframlegg)
• Oversiktskart
• Forslag til plankart datert 20.01.17
• Forslag til bestemmelser datert 20.01.17
• Planbeskrivelse
• Illustrasjonsplan
• Rapport fra kulturhistorisk registrering
• Rapport fra kulturminner under vann
• Rapport naturmiljø
• Rapport støy
• Notat om grunnforhold
• Innspill til oppstartsmeldingen

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no innen 03.04.17.

Fant du det du lette etter?