Hisøy Haveby, østre del

Offentlig ettersyn

Arendal kommuneplanutvalg vedtok i møte 10. oktober 2018, sak 18/151, å legge forslag om å oppheve gjeldende reguleringsplan for Hisøy Hageby østre del ut til offentlig ettersyn, jf. pbl § 12-10 og § 12-14.

Formål

Formålet med planarbeidet er å oppheve en reguleringsplan som anses som utdatert og mangler styringshjemmel.

Planen regulerer et større område på Hisøy til bolig. Flere delområder er omfattet av nyere reguleringsplaner. Området er i kommuneplanens arealdel 2013-2023 vist med flere formål; eksisterende boligområde, fremtidig boligområde, næringsområde, tjenesteyting, grønnstruktur og LNF-område, samt hensynssone detaljeringssone reguleringsplan. Sistnevnte innebærer at reguleringsplanen skal styre arealbruken. Dette gjelder områder der det er nyere reguleringsplaner som styrer arealbruken. 

Frist

Saksdokumentene har lagt ute i papirform på servicesenteret i rådhuset. Frist for merknader var innen 30. november 2018.

Fant du det du lette etter?