His Brygge

Publisert av Lisbeth Gulbrandsen. Sist endret 21.04.2017
Kommuneplanutvalget vedtok i møte 08. februar 2017, sak 17/16, å legge planforslag for His brygge datert 08.06.16 sist revidert 30.01.17 ut til offentlig ettersyn. 
 

Område

Planområdet ligger på Kokkeplassen. Området avgrenses av eiendomsgrenser i nord og av Hølen i vest og i sør. Området omfatter også kryssløsning ved Vesterveien. Planområdet er på totalt 36,4 daa.
 

Formål

Planen legger til rette for en utvidelse av eksisterende småbåthavn fra 60 til 100 plasser. Videre reguleres eksisterende næring (Hjemme hos Wenche og Kokkeplassen familieferie) inn med muligheter for utvidelser. Sør i planområdet åpner planforslaget for en utbygging av blokker med maksimal mønekote 23,5 meter, og i nordøst åpnes det for småhusbebyggelse.
 
Følgende saksdokument vil være tilgjengelig i høringsperioden:

• Behandling (saksprotokoll og saksframlegg)
• Oversiktskart
• Forslag til plankart, sist revidert 30.01.17
• Forslag til bestemmelser, sist revidert 30.01.17
• Planbeskrivelse, sist revidert 30.01.17
• Illustrasjonsplan
• Snitt av planlagt bebyggelse
• Fotomontasjer
• Tegninger av krysset (plan og lengdeprofil)
• Tegninger av krysset (profiler frisikt)
• Tegninger av krysset (sammenligning med kryss i planforslag for Kokkeplassen Øst)
• Utsnitt av brygger
• Støyrapport
• Alle innspill fra oppstartsfasen
• Konsulenten sine kommentarer til siste reviderte forslag
 

Merknader/frist

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no innen 3. april 2017.
 
Fant du det du lette etter?