Eydehavn, ny vei

Varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid for Eydehavn - ny vei, med tilliggende næringsarealer, iht. § 12-8 og 12.9.

Planprogram

Planprogrammet var lagt ut til høring i perioden 31. mars – 22. mai 2017. Programmet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning.

Formål

Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for ny vei til Arendal havn på Eydehavn, fra Nitridveien opp til fv. 410. Det skal også planlegges for næringsarealer i forbindelse med ny vei.

Eksisterende reguleringsplan for Eydehavn industri- og havneområde, vedtatt 19. november 2009, planlegges opphevet som følge av planlegging av ny vei.

Tiltaket omfattes av forskrift om konsekvensutredning § 2d og § 3c, Vedlegg II, punkt 10 e).

Reguleringsplan som utarbeides skal inneholde:

  • Kart: Kartet viser planområdet og hva man kan bruke arealene til. 
  • Reguleringsbestemmelser: reguleringsbestemmelser utfyller plankartet og gir føringer hvor arealbruk
  • Risiko og sårbarhetsanalyse
  • Planbeskrivelse
  • Konsekvensutredning: Beskriver vurderinger og utredninger av hvordan planen påvirker for eksempel natur, friluftsliv, barn og unge og kulturminner.

Hvor

Ny veiforbindelse fra Fv 410 til havneområdet på Eydehavn. Vi jobber videre med det grønne alternativet.

Klikk for stort bilde

Tidsplan

November/desember 2020

November 2020

Hvis planen blir vedtatt i bystyret blir det informert om muligheten til å klage på vedtaket. Dette annonseres og sendes til  berørte parter. Det er tre ukers klagefrist.

November/ desember 2020

Eventuelle klager behandles av kommuneplanutvalget/ bystyret.
Klagene behandles endelig av Fylkesmannen.
 

Oktober/november 2020

Planforslaget tas opp til 2.gangs behandling i kommuneplanutvalget.

August 2020

Arbeid med politisk saksfremlegg.

Juni 2020

Planforslaget annonseres og sendes til berørte parter og naboer. Frist for å komme med uttalelser settes med minst 6 ukers frist.

Mai 2020

Plankonsulent bearbeider planforslagets dokumenter i henhold til kommuneplanutvalgets vedtak.
 

29. april 2020

Kommuneplanutvalget behandler planforslaget. 

13. november 2019: presentasjon for kommuneplanutvlaget

Prosjektgruppen v/styringsgruppen, Statens vegvesen og Asplan Viak presenterte arbeidet med forslag til reguleringsplan for Eydehavn – ny vei for kommuneplanutvalget i møte 13. november.

Presentasjoner i møtet: 

Presentasjon - Arendal kommune reguleringsplanarbeid
Presentasjon - Asplan viak
Presentasjon - Statens vegvesen

Oktober 2019

Aust-Agder fylkeskommune har gjennomført arkeologiske undersøkelser i planområdet. Rapporten er under utarbeidelse.

Høst 2019

Arkeologiske undersøkelser.

Vår/høst 2019

Utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning. 

Planprogram fastsatt

Planprogram for ny vei til Eydehavn ble fastsatt av 
kommuneplanutvalget i møte 12. desember.

Møteprotokoll

21. september

Frist for innspill til forslag til planprogram

Si din mening om forslag til planprogram for ny vei til Eydehavn. Tre alternative korridorer er vurdert, hvor grønn korridor (nordre) anbefales for videre detaljregulering. Si din mening innen fristen 21.09.2018 til: Arendal kommune, postboks 123, 4891 Grimstad, til postmottak eller direkte i vår kartløsning.

 

6. september 2018

Informasjonsmøte ble holdt på Folkets hus på Eydehavn 6. september kl 18:00. Se Facebookinvitasjon.
Vi takker for et godt oppmøte og for innspill til planprogrammet.

Etter at fristen for innspill går ut 21. september vil alle innspill bli gjennomgått og vurdert før planprogrammet skal fastsettes av kommuneplanutvalget. 

Juli - september 2018

Høring av planprogram og annonsering av informasjonsmøte i forbindelse med høring.

Juni 2017 – mars 2018

Arbeid med nytt planprogram med vurderinger av alternative traseer.

Klikk for stort bildeAlternative veitraseer til Eydehavn.Gul stiplet linje: eksisterende regulert vei til havna
Oransje stiplet linje: eksisterende regulert vei i området
Heltrukne linjer i blå, rød og grønn: nye alternativer for trase til havna

Mai/ juni 2017

Gjennomgang av innspill til høring og kunngjøring. Beslutning om å imøtekomme innspill som går på å vurderer flere alternative løsninger for ny vei.

Mai 2017

Kunngjøring om oppstart av plan og høring av planprogram.

2016

Arbeidet startet. 

 

Tiltakshaver

Tiltakshaver er Arendal kommune. 

Kontakt

Har du spørsmål om planarbeidet kan du ta kontakt med saksbehandler Roy Vindvik