Eydehavn, ny vei

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 29. april 2020, PS 20/43, å legge nevnte planforslag ut til offentlig ettersyn, i hht. pbl. §12-10:

Planforslaget er en detaljreguleringsplan med bestemmelser datert 20. april 2020, revidert i henhold til kommuneplanutvalgets vedtak.

Les alle saksdokumenter.

Område

Planområdet omfatter alle arealer berørt av gjeldende regulerte hovedatkomst, slik at disse kan reguleres i samsvar med gjeldende bruk og/ eller tidligere regulering.

Planen grenser mot Else Hagens vei og eksisterende boligområder i øst, følger tidligere plangrense mot nord og mot Kystveien i vest. Planområdet strekker seg fra kystveien (fv.410) i nordvest til Nitridveien i sørøst.

Formål

Formålet med planforslaget er å legge til rette for å skaffe hjemmel for å etablering av ny effektiv og trygg vei til Arendal havn på Eydehavn. Forslaget legger også opp til å etablere næringsareal i området mot eksisterende havneområde.

Merknader/frist

Planforslaget er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2.

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig innen 23. august til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
postmottak@arendal.kommune.no.

Hvor

Ny veiforbindelse fra Fv 410 til havneområdet på Eydehavn. Vi jobber videre med det grønne alternativet.

Klikk for stort bilde

Tidsplan

Ny vei Eydehavn

Se tidslinje med oversikt over arbeidet

November/desember 2020

November 2020

Hvis planen blir vedtatt i bystyret blir det informert om muligheten til å klage på vedtaket. Dette annonseres og sendes til  berørte parter. Det er tre ukers klagefrist.

November/ desember 2020

Eventuelle klager behandles av kommuneplanutvalget/ bystyret.
Klagene behandles endelig av Fylkesmannen.
 

Oktober/november 2020

Planforslaget tas opp til 2.gangs behandling i kommuneplanutvalget.

August 2020

Arbeid med politisk saksfremlegg.

Juni 2020

Planforslaget annonseres og sendes til berørte parter og naboer. Frist for å komme med uttalelser settes med minst 6 ukers frist.

Mai 2020

Plankonsulent bearbeider planforslagets dokumenter i henhold til kommuneplanutvalgets vedtak.
 

29. april 2020

Kommuneplanutvalget behandler planforslaget. 

13. november 2019: presentasjon for kommuneplanutvlaget

Prosjektgruppen v/styringsgruppen, Statens vegvesen og Asplan Viak presenterte arbeidet med forslag til reguleringsplan for Eydehavn – ny vei for kommuneplanutvalget i møte 13. november.

Presentasjoner i møtet: 

Presentasjon - Arendal kommune reguleringsplanarbeid
Presentasjon - Asplan viak
Presentasjon - Statens vegvesen

Oktober 2019

Aust-Agder fylkeskommune har gjennomført arkeologiske undersøkelser i planområdet. Rapporten er under utarbeidelse.

Høst 2019

Arkeologiske undersøkelser.

Vår/høst 2019

Utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning. 

Planprogram fastsatt

Planprogram for ny vei til Eydehavn ble fastsatt av 
kommuneplanutvalget i møte 12. desember.

Møteprotokoll

21. september

Frist for innspill til forslag til planprogram

Si din mening om forslag til planprogram for ny vei til Eydehavn. Tre alternative korridorer er vurdert, hvor grønn korridor (nordre) anbefales for videre detaljregulering. Si din mening innen fristen 21.09.2018 til: Arendal kommune, postboks 123, 4891 Grimstad, til postmottak eller direkte i vår kartløsning.

 

6. september 2018

Informasjonsmøte ble holdt på Folkets hus på Eydehavn 6. september kl 18:00. Se Facebookinvitasjon.
Vi takker for et godt oppmøte og for innspill til planprogrammet.

Etter at fristen for innspill går ut 21. september vil alle innspill bli gjennomgått og vurdert før planprogrammet skal fastsettes av kommuneplanutvalget. 

Juli - september 2018

Høring av planprogram og annonsering av informasjonsmøte i forbindelse med høring.

Juni 2017 – mars 2018

Arbeid med nytt planprogram med vurderinger av alternative traseer.

Klikk for stort bildeAlternative veitraseer til Eydehavn.Gul stiplet linje: eksisterende regulert vei til havna
Oransje stiplet linje: eksisterende regulert vei i området
Heltrukne linjer i blå, rød og grønn: nye alternativer for trase til havna

Mai/ juni 2017

Gjennomgang av innspill til høring og kunngjøring. Beslutning om å imøtekomme innspill som går på å vurderer flere alternative løsninger for ny vei.

Mai 2017

Kunngjøring om oppstart av plan og høring av planprogram.

2016

Arbeidet startet. 

 

 

Tiltakshaver

Tiltakshaver er Arendal kommune. 

Kontakt

Har du spørsmål om planarbeidet kan du ta kontakt med saksbehandler Barbro Olsen.