Eyde energipark

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 16. juni 2021 sak 21/81 å legge reguleringsplanforslaget for Eyde energipark ut til offentlig ettersyn og høring, iht. pbl. § 12-11.

Kommuneplanutvalget vedtak
Arendal kommuneplanutvalg vedtar iht. plan- og bygningsloven §12-11 at forslag til områdereguleringsplan for Eyde energipark med plankart og bestemmelser datert 7. juni 2021, legges ut til offentlig ettersyn.

Arendal kommune tar initiativ til et samarbeid med Agder fylkeskommune og Morrow for å etablere snarveier, eksempelvis slike som er beskrevet i mobilitetsplanens pkt. 6.3.2.

Sakens dokumenter

Formål

I desember 2020 besluttet Morrow å etablere sin batterifabrikk i Eyde energipark.

Hovedformålet med områdeplanen er å tilrettelegge for næringsareal for denne etableringen, iht. vedtaket i Arendal bystyre. Området reguleres i hovedsak til formålet industri. Arealene der Heftingsdalen renovasjonsanlegg holder til reguleres til kombinert formål industri og renovasjon.

Merknader/frist

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25. juni til 1. september 2021. 

Informasjonsmøter