Birkenlund - oppheving

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 21. august 2019, sak 19/102 å legge nevnte forslag til oppheving av reguleringsplan for Birkenlund, vedtatt 06. juli 1955 ut til offentlig ettersyn. Oppheving gjelder også for Birkenlund m.m. vedtatt 09.oktober 1956, .

Formål

Hensikten med planarbeidet er å oppheve planene, fordi den ansees å være utdatert. Planområdet strekker seg fra Havstadtunellen til Songe Torv, hele Birkenlund, Kirkefjell, Sommerfryd og Havstadlia. Nyere reguleringsplaner innenfor området er ikke foreslått opphevet.

Merknader/frist

Planforslaget er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 30. august til 14. oktober 2019.

Har du merknader til forslaget sendes de skriftlig innen 14. oktober 2019 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no