Arendal International School

Amtedal & Hansen Arkitektkontor as starter arbeid med forslag til detaljregulering for Arendal International school, samt en avgrenset del av Julius Smiths vei 15 (gnr/ bnr 305/ 54). Jfr. pbl. § 12-3 og § 12-8 annet ledd.
Planarbeidet utføres for Arendal International school.

Område

Forslag til planavgrensning er vist i kartutsnitt og omfatter arealer avsatt til tjenesteyting i både kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for His bydelssenter. 

Formål

Formålet med planforslaget er å legge til rette for en utvidelse av skolen fra 220 til 330 elever. 
Planarbeidet vil også tilrettelegge en felles parkeringsløsning med tilhørende adkomstvei for skolen og tilstøtende naboeiendom, Fagerheim. 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Merknader/frist 

Frist for merknader var innen 30 november. 

Amtedal & Hansen Arkitektkontor as
Tlf: 92 62 65 15, E-post: gunnar.amtedal@ah-ark.no