Plansaker - priser - Arendal kommune

Plansaker - priser

Prisene for plansaker er vedtatt av bystyret 15. desember 2022. Prisene kalles også gebyrregulativ.

Kapittel E – Plansaker

E 0 Hjemmelsgrunnlag
Plansaksbehandling omfatter tjenester innenfor og utenfor regelverket for selvkost, hjemlet i kommuneloven §15-1 og selvkostforskriften. I Plan og bygningsloven §33-1 fremgår det at brukerbetaling maksimalt kan dekke selvkost for tjenesten, og dette omfatter saksbehandling av reguleringsplanen frem til første gangs behandling, samt mindre reguleringsendringer avregnes etter selvkost.

All saksbehandling etter første gangs behandling er ikke omfattet av selvkost.

E 1 Generelle bestemmelser
Prisene for plansaker vedtas årlig, om omtales som gebyrregulativet.

E 2 Forslag til detaljreguleringsplan, etter pbl § 12-3, 2.ledd

E2-1
Det gis gebyrfritak for lag og foreninger (ideelle organisasjoner) når det reguleres til fordel for allmennheten.

Gebyrene beregnes utelukkende etter det som i planforslaget foreslås regulert til nye bygge og anleggsformål jf. pbl 08 § 12-5, med avgrensninger av E 2-5.

E 2-2
Dersom planen ikke inneholder areal etter E 2-1 betales minimumspris jf. E 2-5.

Priser - detaljplan

Plansaker - forslag til detaljreguleringsplan - priser

Plansaker - forslag til detaljreguleringsplan - priser
Produknummer Hva Pris
64200 E 2-3 For de arealene på plankartet hvor det foreslås formål fastsatt i pbl § 12-5, unntatt formålene nr. 3, Grønnstruktur og nr. 5 LNF kr 21 000 pr. daa
64200 E 2-4 For de arealene på plankartet hvor det foreslås gitt hjemmel for oppføring av bygninger høyere enn grensen fastsatt i pbl § 29-4. kr 52 500
64201 E 2-6 Tillegg for plan med konsekvensutredning kr 52 500
64200 E 2-5 Minimumspris kr 115 000
64200 E 2-5 Maksimumspris kr 630 000

Priser - endringer

Plansaker - forslag til detaljreguleringsplan - priser

Plansaker - forslag til mindre endringer - priser
Produktnummer Hva Pris
64220 E 3 Forslag til endringer pbl § 12-14, 2.ledd. Areal som foreslås endret, mindre enn 2 daa kr 20 000
64221 E 4a Forslag til endringer, pbl. § 12-4, 2. ledd. Areal som foreslås endret fra 2,1 til 10 daa kr 40 000
64222 E 4b Forslag til endringer, pbl. § 12-14, 2. ledd. Areal som foreslås endret større enn 10,1 daa kr 60 000


Pris - oppstartsmøte

Plansaker - oppstartsmøte - priser
Produktnummer Hva Pris
64230 E5b Oppstarsmøte, fast gebyr. kr 34 000