Plansaker - priser

Prisene for plansaker er vedtatt av bystyret 29.11.2018. Prisene kalles også gebyrregulativ.

Kapittel E – Plansaker

E 1 Generelle bestemmelser
E 1-1 Redusert gebyr 50 % ved avvisning av planforslag/endring utgår fra 1.1.2019

E 2 Forslag til detaljreguleringsplan, etter pbl § 12-3, 2.ledd

E2-1 Gebyrene beregnes utelukkende etter det som i planforslaget foreslås regulert til nye bygge og anleggsformål jf. pbl 08 § 12-5, med avgrensninger av E 2-5

E 2-2 Dersom planen ikke inneholder areal etter C E 2-1 betales minimumspris jf. E 2-5.

Priser - detaljplan

Plansaker - forslag til detaljreguleringsplan - priser

Plansaker - forslag til detaljreguleringsplan - priser
Hva Pris
E 2-3 Arealer på kartet hvor det foreslås gitt hjemmel for oppføring av bygninger inntil grensen fastsatt i pbl § 29-4 kr 4 000 pr. daa
E 2-4 Areal på kartet hvor det foreslås gitt hjemmel for oppføring av bygninger høyere enn grensen fastsatt i pbl § 29-4 kr 7 500 pr. daa
E 2-5 Minimumspris kr 75 000
E 2-5 Maksimumspris kr 210 000
E 2-6 Tillegg for plan med konsekvensutredning kr 21 000

Priser - mindre endringer

Plansaker - forslag til detaljreguleringsplan - priser

Plansaker - forslag til mindre endringer - priser
Plansaker - forslag til mindre endringer - priser
Hva Pris
E 3 Forslag til mindre endringer (politisk vedtak), pbl § 12-14, 2.ledd kr 20 000
E 4 Forslag til små endringer (adm. vedtak), pbl. § 12-14, 2. ledd kr 8 000

Pris - oppstartsmøte

Plansaker - oppstartsmøte - priser
Plansaker - oppstartsmøte - priser
Hva Pris
E5 Oppstartsmøte - fast gebyr kr 10 000