Plansaker - priser

Prisene for plansaker er vedtatt av bystyret 19.12.2019. Prisene kalles også gebyrregulativ.

Kapittel E – Plansaker

E 1 Generelle bestemmelser

E 2 Forslag til detaljreguleringsplan, etter pbl § 12-3, 2.ledd

E2-1 Det gis gebyrfritak for lag og foreninger (ideelle organisasjoner) når det reguleres til fordel for allmennheten.  Gebyrene beregnes utelukkende etter det som i planforslaget foreslås regulert til nye bygge og anleggsformål jf. pbl 08 § 12-5, med avgrensninger av E 2-5.

E 2-2 Dersom planen ikke inneholder areal etter C E 2-1 betales minimumspris jf. E 2-5.

Priser - detaljplan

Plansaker - forslag til detaljreguleringsplan - priser

Plansaker - forslag til detaljreguleringsplan - priser
Hva Pris
E 2-3 For de arealene på plankartet hvor det foreslås formål fastsatt i pbl § 12-5, unntatt formålene nr. 3, Grønnstruktur og nr. 5 LNF kr 10 000 pr. daa
E 2-4 For de arealene på plankartet hvor det foreslås gitt hjemmel for oppføring av bygninger høyere enn grensen fastsatt i pbl § 29-4. kr 25 000 pr. daa
E 2-5 Minimumspris kr 75 000
E 2-5 Maksimumspris kr 300 000
E 2-6 Tillegg for plan med konsekvensutredning kr 25 000

Priser - mindre endringer

Plansaker - forslag til detaljreguleringsplan - priser

Plansaker - forslag til mindre endringer - priser
Hva Pris
E 3 Forslag til mindre endringer (politisk vedtak), pbl § 12-14, 2.ledd kr 30 000
E 4 Forslag til små endringer (adm. vedtak), pbl § 12-14, 2. ledd kr 10 000

Pris - oppstartsmøte

Plansaker - oppstartsmøte - priser
Hva Pris
E5 Oppstartsmøte - fast gebyr kr 10 000 inntil 4 enheter
E5 Oppstartsmøte - fast gebyr kr 20 000 mer enn 4 enheter