Krav til utarbeiding av reguleringsplaner

Etter loven skal reguleringsplan utarbeides av fagkyndige. Da reguleringsplaner ofte omfatter flere problemstillinger, kan flere fagfelt bli berørt. Vår erfaring tilsier at prosessen fra oppstart til ferdig vedtatt plan går raskere og mer smidig når faglig kompetente konsulenter er valgt.

Forslagsstiller er ansvarlig for å sende inn nødvendig dokumentasjon etter krav til innhold og utforming av plandokumenter fra kommunen, herunder plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen kan ikke fremmes politisk før disse kravene er oppfylt. Kartgrunnlaget skal ikke være eldre enn 6 måneder.

Hvem kan utarbeide reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven fastlegger at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige og gis en entydig og forståelig form (§ 12-3). Engasjer fagkyndig konsulent dersom du skal utarbeide reguleringsplan og ikke selv er kvalifisert. Fagkyndighet må dokumenteres ved innsendelse av planinitiativ.

En vurdering av fagkyndige vil basere seg på innlevert dokumentasjon av kompetanse og vurderes etter Byggesaksforskriften (SAK10) § 10-1, forslag til forskrift om sentral godkjenning av planforetak og annen relevant dokumentasjon, for eksempel referanseprosjekter. 

Når leveres hvilke planmateriale

Her vises en enkel oversikt over de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Første uformelle kontakt

 • ingen krav til levering av materiale

Oppstartsmøte

• konsulent leverer planinitiativ senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte.
• Arendal kommune har følgende forventninger til planinitiativet, se veileder for utarbeidelse av planinitiativ (PDF, 77 kB)
• Arendal kommune skriver møtereferat fra oppstartsmøtet
• Arendal kommune gir beskjed i etterkant av oppstartsmøtet der det går fram om det tillates oppstart av planarbeidet

Oppstartsmelding

Forslagsstiller:

 • sender inn planavgrensning med gnr./bnr. (pdf og sosi-format) og annonsetekst (word-format) til kommunen
 • varsler  planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte. Meldingen sendes også til hver av de kommunale myndighetene i henhold til 
  liste over høringsinstanser (PDF, 510 kB). Referat fra oppstartsmøtet vedlegges
 • kunngjør i aktuelle aviser, og sender til kommunen for annonsering på hjemmesiden, med orientering om dagens- og fremtidig planstatus og formål

  Innsending av planforslag/1. gangs behandling

 • plankart (pdf. og sosi-format) i egnet målestokk
 • bestemmelser (pdf. og Word-format)
 • planbeskrivelse med illustrasjoner, ROS-analyse og nødvendige utredninger (pdf.)
 • alle innspill til oppstartsmeldingen
 • konsulent skal levere skriftlige kommentarer på innspillene til oppstartsmeldingen

Offentlig ettersyn/høring

 • justerte dokumenter som følge av kommuneplanutvalgets vedtak ved 1. gangsbehandling

2. gangs behandling

Før 2. gangs behandling må det etter avtale med planavdelingen leveres følgende:

 • eventuelle endringer av planmaterialet etter høringsperioden
 • skriftlige kommentarer til innkomne merknader

Før annonsering av vedtatt plan

Før kommunen annonserer den vedtatte planen må forslagsstiller sende inn:

 • vedtatt plankart med vedtaksdato (pdf/sosi-format). Er plankartet vedtatt av bystyret med endringer må det leveres revidert plankart (pdf/sosi-format)
 • vedtatte bestemmelser med vedtaksdato (pdf og word-format)
 • revidert planbeskrivelse

Plandokumentenes form og innhold

Plankartet skal konstrueres i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledere. Veilederne er basert på Sosi-standarden, og det er et krav at digitale plankart leveres etter nevnte standarder. Sosi-filer skal være projisert i EUREF/ETRS 89 UTM sone 32. Planen  kan ikke fremmes politisk før kravet er oppfylt.

Bestemmelsene formuleres på en entydig og etterprøvbar måte. Det er unødvendig å sette krav som er sikret av annet lovverk. Bestemmelsene bør følge nasjonal mal for planbestemmelser.

Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Visse planer krever en særskilt vurdering og beskrivelse -  konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Krav om konsekvensutredning blir gjennomgått på oppstartsmøtet.

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) skal gjennomføres for hver plan etter mal for Risiko- og sårbarhetsanalyse (DOCX, 51 kB) eller tilsvarende.  Medfører planen risiko for uønskede hendelser må det i planforslaget defineres tiltak som reduserer risikoen.

Endringer

I henhold til loven kan det gjennomføres endringer av vedtatte reguleringsplaner (pbl § 12-14). Arendal kommune ber om at forslagsstiller tar kontakt med kommunen før berørte parter varsles om endringen. Etter at kommunen har gitt sin vurdering av saken kan forslagsstiller varsle berørte parter. Forslagsstiller er ansvarlig for å gjøre dette. Til høringen ber vi om at kommunens mal for planbeskrivelse benyttes. Planbeskrivelsen skal vise gjeldende situasjon, beskrivelse av endringen, og situasjon etter endring. Her finner du mal til planbeskrivelse. (DOC, 57 kB)

Etter høringen sendes forslaget, sammen med et følgebrev med opplysninger om bakgrunn og beskrivelse av foreslått endring, konsekvenser av endring, hvem som har fått nabovarsel, eventuelle mottatte merknader, samt forslagsstillers svar på eventuelle merknader, til kommunen sammen med følgende dokumenter:

 • ferdig utfylt planbeskrivelse (word og pdf)
 • innkomne merknader til varselet
 • plankart (pdf.og sosi)
 • eventuelle endringer i bestemmelser (word)
 • liste over varslede parter

Nyttige eksterne/interne lenker:

Ansatte i Planseksjonen

Her finner du en liste over alle ansatte i Planseksjonen og deres ansvarsområde.

Kontakt oss

Ansatte i planseksjonen
Direktenummer og ansvarsområde
Sentralbord tlf: 37 01 30 00
 

Besøksadresse
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal