Seksjonering og oppmåling - priser

Prisene for seksjonering og oppmåling er vedtatt av bystyret 19.12.2019. Prisene kalles også gebyrregulativet.

Gebyrregulativ for saker som behandles etter eierseksjonsloven

Generelle bestemmelser/opplysninger

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr).
 

Seksjonering eller reseksjonering av eiendom

Oppmåling - seksjonering - priser
Tjeneste Pris
Saker som krever befaring Timepris
Saker som ikke krever befaring Timepris

Timepris

Gebyr fastsettes etter medgått tid. Medgått tid rundes oppover til nærmeste time. Se gebyrsatser i gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, pkt. 1.11.

Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon

Jf. gebyrsatser i gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, pkt. 1.1.5, samt pkt. 1.17 (utsendelse av matrikkelbrev).
 

Avbrudd

Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har hatt. 
 

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til utbyggingsformål som krever markarbeid. For saker som ikke krever markarbeid, se gebyrpkt. 1.10

Oppmåling - oppretting av matrikkelenhet - utbyggingsformål - priser
Areal Pris
0 - 2000 m2 kr 15 000
2000-3000 m2 kr 17 000
3000-4000 m2 kr 19 000
4000-5000 m2 kr 21 000
5000-10000 m2 kr 21 000 + kr 1 500 pr. påbegynt daa
Over 10000 m2 kr 28 500 + kr 750 pr. påbegynt daa

1.1.2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til tilleggsareal, garasjetomt, parkeringsanlegg som krever markarbeid.

Oppmåling - oppretting av matrikkelenhet - tilleggsareal - priser
Areal Pris
0-200 m2 kr 5 000
200-400 m2 kr 7 000
400-600 m2 kr 9 000
600-800 m2 kr 11 000
800-1000 m2 kr 13 000
1000-2000 m2 kr 15 000
Over 2000 m2 - gebyrsatser etter pkt 1.1.1

1.1.5 Oppmåling av uteareal på eierseksjon som krever markarbeid

Oppmåling - oppretting av matrikkelenhet - uteareal - markarbeid- priser
Areal Pris
0-100 m2 kr 2 500
100-250 m2 kr 7 500
250-2 000 m2 kr 11 000
Over 2000 m2 kr 11 000 + kr 1500 pr. påbegynt daa
Saker som ikke krever markarbeid Minste gebyr kr 2500 jf. pkt. 1.10

1.1.6 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr 5 000.

1.1.7 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
Minstegebyr kr 5 000.
 

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, betales et tilleggsgebyr på kr 1000 pr. bruksnummer.

 

1.3 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre. Minstegebyr, hvis saken er påbegynt, kr 2 500. Dersom saken trekkes før forretning er berammet kreves det ikke inn gebyr.
 

1.4 Grensejustering

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For saker som ikke krever markarbeid, se gebyrpunkt 1.10.
 
Oppmåling - grensejustering - priser
Areal Pris
0-200 m2 kr 5 000
200-400 m2 kr 7 000
400-500 m2 kr 9 000

1.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³. Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr 5 000.

1.5 Arealoverføring

1.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt. 1.1.2 + kr 500. For saker som ikke krever markarbeid, se pkt. 1.10.
 
1.5.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt. 1.1.6 + 30 %. Minstegebyr kr 7 500.
 

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt.

Oppmåling - klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt - priser
Hva Pris
For inntil 3 punkter kr 3 000
For overskytende grensepunkter kr 1 000 pr. punkt


1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter.

Der grensen følger terrengdetaljer (t.d. steingjerde, fjellfot), regnes 25 løpemeter som ett punkt. Klarlegging av servitutter som medfører merarbeid, gebyrlegges etter medgått tid.

Oppmåling - klarlegging av eksisterende grense - priser
Hva Pris
For inntil 3 punkter kr 4 500
For overskytende grensepunkter kr 1 200 pr. punkt

 

1.8 Privat grenseavtale

Oppmåling - privat grenseavtale - priser
Hva Pris
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 2 000
For hvert nytt punkt eller påbegynte 100 m grenselengde (*) kr 1 000

(*)Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr 2 000.

1.9 Oppretting av grunneiendom, festegrunn over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenn fritids-, og andre allmennyttige formål.

Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr 5 000.
 

1.10 Saker som ikke krever markarbeid

Dersom det ikke er nødvendig med markarbeider, betales gebyr med 65 % av gebyrsatsen i aktuelt pkt.
 

1.11 Timepris

Oppmåling - timepris
Hva Pris
Oppmålingsingeniør kr 1 000 pr. time. Medgått tid rundes oppover til nærmeste time
Merkantil-/oppmålingshjelp kr 800 pr. time. Medgått tid rundes oppover til nærmeste time

1.12 Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks. tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal disse utgiftene viderefaktureres til rekvirenten. Vedr. utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer, se pkt. 1.13.

1.13 Gebyr vedrørende uttak av andre opplysninger

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten. Utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer, samt utgifter til uttak av andre opplysninger, skal skje samordnet.
 

1.14 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan fagleder, Nettverk 16 - Geodata av eget tiltak fast-sette et passende gebyr. Fagleder, Nettverk 16 - Geodata kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
 

1.15 Betalingstidspunkt

Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. I spesielle tilfeller kan gebyret kreves inn forskuddsvis.
 

1.16 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, reduseres ikke gebyret.
 

1.17 Utstedelse av matrikkelbrev

Utstedelse av ett stk. matrikkelbrev pr. sak, er inkludert i gebyrregulativet.
Oppmåling - matrikkelbrev
Hva Pris
Matrikkelbrev kr 175 (*)

(*)Endring i maksimalsatsen reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.