Byggesak - priser

Prisene for byggesak er vedtatt av bystyret 26. oktober 2017. Prisene for byggesak kalles også gebyrregulativet.

Kapittel A - Alminnelige bestemmelser/opplysninger

A 0 Hjemmelsgrunnlag

Gebyrregulativ er en lokal forskrift etter forvaltningsloven kapittel (kap.) 7 vedtatt av Arendal bystyre med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven (pbl.)) § 33-1.

Gebyrregulativet trer i kraft fra 1. januar 2018 og gjelder for alle søknader som kommunen mottar etter denne datoen.
 

A 1 Betaling

Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver. Faktura utsendes når vedtak fattes. 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10 % av inkassosatsen. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente (forsinkelsesrente) i samsvar med lov om renter. 
 
Dersom det er betalt for mye gebyr tilbakebetales dette. Det utbetales rente 3 % for tidsrommet fra kommunens vedtaksdato til det tidspunkt gebyret tilbakebetales. 
 
Dersom en søknad avslås betales 50 % av fullt gebyr etter kap. B, C, og D. 
 
Det beregnes ikke merverdiavgift jf. lov om merverdiavgift § 3-9, 1.ledd.
 

A 2 Annet

Bystyret kan vedta endringer i satsene/justeringer i regulativet ved den årlige budsjettbehandlingen eller ved budsjettendringer. 

12 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn. 
 
I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring av tilsyn kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Utgiftene belastes tiltakshaver. 
 
Maksimalt gebyr pr. søknad er kr 150.000,- 
 
 

Kapittel B - Byggesaker (behandling av søknader etter pbl. §§ 20-3, 20-4)

 

B 0 Utregningsgrunnlag

Med mindre annet er spesifisert angir m2-satsene bruksareal (BRA) som definert i norsk standard (NS 3940). Dersom det søkes om flere bygninger i samme søknad skal arealet summeres. Tiltak som ikke har målbart nytt/endret bruksareal etter NS3940 betaler beløp som for 0 m2. 

 
Dersom delingssak og byggesak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. B og C. Dersom det sammen med byggesaken også behandles søknad om dispensasjon, påløper det i tillegg gebyr for dette jf. kap. D.
 

B 1 Behandlinger av søknader etter pbl. § 20-3. Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarlige foretak

For tiltak jf. pbl § 20-1, bokstav d:

  • betaler 50 % av satsen i B3 for areal som bruksendres. Tidsbestemt bruksendring inntil 2 år betaler kr 7 053
For tiltak jf. pbl. § 20-1, bokstav g :
  • kr 1 921 
For tiltak jf. pbl. § 20-1, bokstav m: Se kapittel C 

 

B 2 Behandling av søknader etter pbl. § 20-4. Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Tiltak jf. pbl § 20-4, bokstav a:

  •  betaler 100 % av B3
For tiltak jf. pbl. § 20-4, bokstav b og c:
  • kr 6 783 
 
For tiltak jf. pbl. § 20-4, bokstav d: Se kapittel C
 

B 3 Arealsats

Byggesak - arealsats - priser
Areal Pris Tillegg
0 - 15 m2 kr 8 037
15 - 50 m2 kr 8 037 + 180 kr/m2 som overskrider 15 m2
50 - 100 m2 kr 13 982 + 130 kr/m2 som overskrider 50 m2
100 - 200 m2 kr 20 442 + 98 kr/m2 som overskrider 100 m2
200 - 600 m2 kr 30 213 + 46 kr/m2 som overskrider 200 m2
600 - 1000 m2 kr 51 001 + 28 kr/m2 som overskrider 600 m2
over 1000 m2 kr 59 150 + 12 kr/m2 som overskrider 1000 m2
 

B 4 Andre søknader/anmodninger

Byggesak - andre søknader og anmodninger - priser
Tjeneste Pris
Midlertidig brukstillatelse (pr. søknad) kr 1 302
Ferdigattest kr 1 302
Endring av tillatelser (pr. søknad) kr 2 604
Igangsettingstillatelse (pr. søknad) kr 3 118

 

Kapittel C - Delingssaker (behandling av søknader jf. pbl. § 20-4, bokstav d for tiltak etter pbl. § 20-1, bokstav m)

C 0 Utregningsgrunnlag

Dersom det sammen med delingssaken også behandles søknad om dispensasjon, påløper det i tillegg gebyr for dette jf. kap. D. Dersom delingssak og byggesak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. B og C. 
 
Byggesak - delingssaker - priser
Tjeneste Pris Tillegg
C 1 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen er fastsatt i reguleringsplan kr 6 520 +998 pr. parsell/tomt
C 2 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen ikke er fastsatt i reguleringsplan til byggeformål kr 11 739 +998 pr. parsell/tomt
C 3 Alle andre typer tiltak etter pbl § 20-1, bokstav m kr 6 715

Kapittel D – Dispensasjon (behandling av dispensasjon jf. pbl. § 19-2) 

D 0 Utregningsgrunnlag

Dersom der er søkt om dispensasjon fra flere bestemmelser skal det kun tas gebyr for den dyreste. 
 

D 1 Fra kommuneplanens arealdel

Byggesak - dispensjonssaker - kommuneplanens arealdel - priser
Hva Pris
Fra arealformål kr 5 670
Fra bestemmelser kr 4 536

D 2 Fra reguleringsplan

Byggesak - dispensjonssaker - fra reguleringsplan - priser
Hva Pris
Fra ikke inntegnet byggegrense mot vei kr 3 402
Fra arealformål kr 7 938
Fra bestemmelser kr 7 938

D 3 Fra bestemmelser i plan- og bygningsloven

Byggesak - dispensasjonssaker - pbl - priser
Hva Pris
Fra pbl § 1-8 avsatt til bebyggelse og anlegg jf. pbl § 11-7 kr 5 670
Fra pbl § 1-8 avsatt andre formål enn bebyggelse og anlegg jf. pbl § 11-7 kr 7 938
Fra pbl § 1-8 i områder omfattet av reguleringsplan kr 3 564
Fra pbl § 29-4 kr 5 670
Fra pbl §§ 18-1, 18-2 kr 5 670

 

 
Fant du det du lette etter?