Byggesak - priser

Prisene for byggesak er vedtatt av bystyret 29.11.2018. Prisene for byggesak kalles også gebyrregulativet.

Kapittel A - Alminnelige bestemmelser/opplysninger

A 0 Hjemmelsgrunnlag

Gebyrregulativ er en lokal forskrift etter forvaltningsloven kapittel (kap.) 7 vedtatt av Arendal bystyre med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven (pbl.)) § 33-1.

Gebyrregulativet trer i kraft fra 1. januar 2019 og gjelder for alle søknader som kommunen mottar etter denne datoen.
 

A 1 Betaling

Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver. Faktura utsendes når vedtak fattes. 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10 % av inkassosatsen. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente (forsinkelsesrente) i samsvar med lov om renter. 
 
Dersom det er betalt for mye gebyr tilbakebetales dette. Det utbetales rente 3 % for tidsrommet fra kommunens vedtaksdato til det tidspunkt gebyret tilbakebetales. 
 
Dersom en søknad avslås betales 50 % av fullt gebyr etter kap. B, C, og D. 
 
Det beregnes ikke merverdiavgift jf. lov om merverdiavgift § 3-9, 1.ledd.
 

A 2 Annet

Bystyret kan vedta endringer i satsene/justeringer i regulativet ved den årlige budsjettbehandlingen eller ved budsjettendringer. 

12 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn. 
 
I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring av tilsyn kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Utgiftene belastes tiltakshaver. 
 
Maksimalt gebyr pr. søknad er kr 150.000,- 
 

Kapittel B - Byggesaker (behandling av søknader etter pbl. §§ 20-3, 20-4)

 

B 0 Utregningsgrunnlag

Med mindre annet er spesifisert angir m2-satsene bruksareal (BRA) som definert i norsk standard (NS 3940). Dersom det søkes om flere bygninger i samme søknad skal arealet summeres. Tiltak som ikke har målbart nytt/endret bruksareal etter NS3940 betaler beløp som for 0 m2. 

 
Dersom delingssak og byggesak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. B og C. Dersom det sammen med byggesaken også behandles søknad om dispensasjon, påløper det i tillegg gebyr for dette jf. kap. D.
 

B 1 Behandlinger av søknader etter pbl. § 20-3. Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarlige foretak

For tiltak jf. pbl § 20-1, bokstav d:

  • betaler 50 % av satsen i B3 for areal som bruksendres. Tidsbestemt bruksendring inntil 2 år betaler kr 7 053
For tiltak jf. pbl. § 20-1, bokstav g :
  • kr 2 113 
For tiltak jf. pbl. § 20-1, bokstav m: Se kapittel C 

 

B 2 Behandling av søknader etter pbl. § 20-4. Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Tiltak jf. pbl § 20-4, bokstav a:

  •  betaler 100 % av B3
For tiltak jf. pbl. § 20-4, bokstav b og c:
  • kr 7 461 

For tiltak jf. pbl. § 20-4, bokstav d; tidsbestemt bruksendring inntil 2 år

  • kr 7 816

For tiltak jf. pbl. § 20-1, bokstav m: Se kapittel C

Driftsbygning i landbruket omsøkt etter pbl. § 20-3:
  • kr 15 000

Enkle uisolerte prefabrikkerte plasthaller betaler maksimalt

  • kr 30 000

Oppdeling av bygg til flere boenheter betaler gebyr som for bruksendring.

 

B 3 Arealsats

Byggesak - arealsats - priser
Areal Pris Tillegg
0 - 15 m2 kr 8 841
15 - 50 m2 kr 8 841 + 198 kr/m2 som overskrider 15 m2
50 - 100 m2 kr 15 771 + 143 kr/m2 som overskrider 50 m2
100 - 200 m2 kr 22 921 + 108 kr/m2 som overskrider 100 m2
200 - 600 m2 kr 33 701 + 51 kr/m2 som overskrider 200 m2
600 - 1000 m2 kr 53 941 + 31 kr/m2 som overskrider 600 m2
over 1000 m2 kr 66 261 + 13 kr/m2 som overskrider 1000 m2
 

B 4 Andre søknader/anmodninger

Byggesak - andre søknader og anmodninger - priser
Tjeneste Pris
Midlertidig brukstillatelse (pr. søknad) kr 1 432
Ferdigattest kr 1 432
Endring av tillatelser (pr. søknad) kr 2 864
Igangsettingstillatelse (pr. søknad) kr 3 430

 

Kapittel C - Delingssaker (behandling av søknader jf. pbl. § 20-4, bokstav d for tiltak etter pbl. § 20-1, bokstav m)

C 0 Utregningsgrunnlag

Dersom det sammen med delingssaken også behandles søknad om dispensasjon, påløper det i tillegg gebyr for dette jf. kap. D. Dersom delingssak og byggesak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. B og C. 
 
Byggesak - delingssaker - priser
Tjeneste Pris Tillegg
C 1 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen er fastsatt i reguleringsplan kr 7 172 +1 098 pr. parsell/tomt
C 2 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen ikke er fastsatt i reguleringsplan til byggeformål kr 12 913 +1 098 pr. parsell/tomt
C 3 Alle andre typer tiltak etter pbl § 20-1, bokstav m kr 7 387

Kapittel D – Dispensasjon (behandling av dispensasjon jf. pbl. § 19-2) 

D 0 Utregningsgrunnlag

Dersom der er søkt om dispensasjon fra flere bestemmelser skal det kun tas gebyr for den dyreste. 
 

D 1 Fra kommuneplanens arealdel

Byggesak - dispensjonssaker - kommuneplanens arealdel - priser
Hva Pris
Fra arealformål kr 6 237
Fra bestemmelser kr 4 990

D 2 Fra reguleringsplan

Byggesak - dispensjonssaker - fra reguleringsplan - priser
Hva Pris
Fra ikke inntegnet byggegrense mot vei kr 3 742
Fra arealformål kr 8 732
Fra bestemmelser kr 8 732

D 3 Fra bestemmelser i plan- og bygningsloven

Byggesak - dispensasjonssaker - pbl - priser
Hva Pris
Fra pbl § 1-8 avsatt til bebyggelse og anlegg jf. pbl § 11-7 kr 6 237
Fra pbl § 1-8 avsatt andre formål enn bebyggelse og anlegg jf. pbl § 11-7 kr 8 732
Fra pbl § 1-8 i områder omfattet av reguleringsplan kr 3 920
Fra pbl § 29-4 kr 6 237
Fra pbl §§ 18-1, 18-2 kr 6 237