Byggesak - priser

Prisene for byggesak er vedtatt av bystyret 17. desember 2020. Prisene for byggesak kalles også gebyrregulativet.

Kapittel A - Alminnelige bestemmelser/opplysninger

A 0 Hjemmelsgrunnlag

Gebyrregulativ er en lokal forskrift etter forvaltningsloven kapittel (kap.) 7 vedtatt av Arendal bystyre med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven (pbl.)) § 33-1.

Gebyrregulativet trer i kraft fra 1. januar 2021 og gjelder for alle søknader som kommunen mottar etter denne datoen.
 
Tjenester som kommunen leverer relatert til byggesaksbehandling, herunder innregistrering, føring i lovpålagte registre/statistikker, fakturering, kontorhold m. m avregnes etter selvkost.

Vurdering av en klage før den går til klagebehandling hos Statsforvalteren, og veiledning etter forvaltningsloven før en sak er kommet til behandling omfattes ikke av selvkostprinsippet.
 

A 1 Betaling

Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver. Faktura utsendes når vedtak fattes. 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10 % av inkassosatsen. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente (forsinkelsesrente) i samsvar med lov om renter. 
 
Dersom det er betalt for mye gebyr tilbakebetales dette. Det utbetales rente 3 % for tidsrommet fra kommunens vedtaksdato til det tidspunkt gebyret tilbakebetales. 
 
Alle priser er oppgitt i norske kroner.
Omsetning av tjenester som ledd i offentlig myndighetsutøvelse er unntatt fra merverdiavgift (merverdiavgiftsloven § 3-9, 1.ledd).
 

A 2 Annet

Bystyret kan vedta endringer i satsene/justeringer i regulativet ved den årlige budsjettbehandlingen eller ved budsjettendringer. 

17 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn. 
 
I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring av tilsyn kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Utgiftene belastes tiltakshaver. 
 
Makspris pr. mottatt sak er kr 160.000,- 
 

Kapittel B - Byggesaker (behandling av søknader etter pbl §§ 20-3, 20-4)

B 1 Utregningsgrunnlag

Satsene angir bruksareal (BRA) som definert i norsk standard (NS 3940). Dersom det søkes om flere bygninger i samme søknad skal bruksarealet summeres. Med mindre annet er angitt vil tiltak som ikke har målbart nytt/endret bruksareal etter NS3940 betale beløp som for 0 m2. Dette gjelder f.eks. søknader om kun riving.

Dersom delingssak og byggesak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. B og kap. C.
 
Dersom det sammen med byggesaken også behandles søknad om dispensasjon, påløper det i tillegg gebyr for dette, jf. kap. D.

B 2 Behandlinger av søknader etter pbl. § 20-1/§§ 20-3 og 20-4

Alle søknader betaler etter satsene i B3.
Reduksjoner fra B3 og maks satser for særskilte angitt tiltak som fremmes i egne søknader fremgår her:

Byggesak - Reduksjon fra B3 og maks satser for særskilte tiltak som fremmes i egne søknader - priser
Produktnummer Tjeneste Pris
64013 Dersom en byggesøknad avslås 50 % av ordinært gebyr etter kap. B
64014 Driftsbygninger i landbruket omsøkt etter pbl. § 20-3 maks kr 30 000 av B3
64015 Driftsbygninger i landbruket omsøkt etter pbl. § 20-4, b) maks kr 10 000 av B3
64016 Varig bruksendring etter pbl. § 20-1, d) 50 % av satsen i B3 for areal som skal endre bruk
64024 Tidsbestemt bruksendring etter pbl. § 20, d) 25 % av satsen i B3 for areal som skal endre bruk
64020 Pbl. § 20-4, a) varig og tidsbestemt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet kr 3 000
64023 Pbl. § 20-1, g) oppdeling samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig 50 % av B3, maks kr 30 000
64018 Pbl. § 20-1, g) sammenføyning av bruksenheter i bolig kr 3 000
64019 Pbl. § 20-1, j) midlertidige bygg/konstruksjoner/enkle uisolerte prefabrikkerte telthaller betaler maks kr 30 000 av B3
64017 Pbl. § 20-1, f) oppføring endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner kr 3 000
64021 Pbl. § 12-15 byggesak og reguleringsplan behandles sammen gebyr for byggesak etter kap. B i tillegg til gebyr for behandling av reguleringsplan
64022 Dersom søknaden trekkes før den er behandlet kr 2 000


B 3 Arealsats 

Byggesak - arealsats - priser
Produktnummer Areal Pris Tillegg
64102 0 - 15 m2 kr 9 300
64103 15 - 50 m2 kr 9 300 + 210 kr/m2 som overskrider 15 m2
64104 50 - 100 m2 kr 16 555 + 155 kr/m2 som overskrider 50 m2
64105 100-200 m2 kr 24 300 + 116 kr/m2 som overskrider 100 m2
64106 200 - 600 m2 kr 35 900 + 55 kr/m2 som overskrider 200 m2
64107 600 - 1000 m2 kr 57 900 + 33 kr/m2 som overskrider 600 m2
64108 over 1000 m2 kr 71 100 + 14 kr/m2 som overskrider 1000 m2
 

B 4 Særskilte søknader

Byggesak - særskilte søknader - priser
Produktnummer Tjeneste Pris
64004 Midlertidig brukstillatelse (pr. søknad) kr 1 600
64011 Ferdigattest kr 1 600
64007 Endring av tillatelse uten økt bruksareal (pr. søknad) kr 3 000
64005 Igangsettingstillatelse (pr. søknad) kr 3 700

Kapittel C - Delingssaker (behandling av søknader etter pbl § 20-4, d)

Dersom det sammen med delingssaken også behandles søknad om dispensasjon, påløper det i tillegg gebyr for dette, jf. kap. D. Dersom delingssak og byggesak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. B og C.

Byggesak - delingssaker - priser
Produktnummer Tjeneste Pris Tillegg
64451 C 1 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen er fastsatt i reguleringsplan kr 8 000 Pr. søknad
64452 I tillegg til punkt over ved fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen er fastsatt i reguleleringsplan kr 1 200 Pr. tomt
64453 C 2 Fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen ikke er fastsatt i reguleringsplan til byggeformål kr 14 000 Pr. søknad
64454 I tillegg til punkt over ved fradeling av parsell(er)/tomt(er) til byggeformål, der tomtedelingen ikke er fastsatt i reguleringsplan til byggeformål kr 1 200 Pr. tomt
64455 C 3 Alle andre typer tiltak etter pbl § 20-1, bokstav m) kr 8 000 Pr. søknad

Kapittel D – Dispensasjon (behandling av dispensasjon jf. pbl § 19-2) 

Dersom der er søkt om dispensasjon fra flere bestemmelser skal det kun tas gebyr for den dyreste. 

Byggesak - dispensasjonssaker
Produktnummer Tjeneste Pris
64150 Fra arealformål i kommuneplanen kr 6 700
64151 Fra bestemmelser i kommuneplanen kr 6 700
64152 Fra arealformål i regulert område kr 9 200
64153 Fra bestemmelser i regulert område kr 9 200
64154 Fra pbl. § 1-8 avsatt til bebyggelse og anlegg, jfr. pbl. § 11-7 kr 6 700
64155 Fra pbl. § 1-8 avsatt til andre formål enn bebyggelse og anlegg, jfr. pbl. § 11-7 kr 9 200