Saksbehandlingstid

Den generelle saksbehandlingsfristen er 12 uker fra søknaden er komplett. Fristen løper ikke mens søknaden er på høring hos andre myndigheter. Overskrides fristen blir gebyret redusert med 25 % pr. påbegynt uke. 
 
Det foreligger særregler i plan- og bygningsloven § 21-7, 2. og 3. ledd for hvilke saker som har 3 ukers frist. Sitat fra bestemmelsen:
 
"Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-3 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.
Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-4 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt."
 
Fristen for behandling av søknad om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest er 3 uker. Fristen for å avholde forhåndskonferanse er 2 uker.
 
Byggesak - saksbehandlingstid
Behandling av Snitt i Arendal kommune
3-ukerssaker (21 dager) 18 dager
12-ukerssaker (84 dager) 32 dager
Igangsettingstillatelser 12 dager
Brukstillatelser 5 dager
Ferdigattester 8 dager