Skogfond

Kommunale retningslinjer 

Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler) for
kommunene Froland og Arendal. Les retningslinjene.

Skogfondet

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har. Les mer om skogfondet på landbruksdirektoratets nettside.