Skogfond

Kommunale retningslinjer 

Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler) for
kommunene Froland og Arendal.

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til skogsveier
Retningslinjer for tilskudd til drift med taubane, hest eller vekslende driftssystem

Skogfondet

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har. Les mer om skogfondet på landbruksdirektoratets nettside.