Fornye eller endre bevilling - Arendal kommune

Fornye eller endre bevilling

Fornyelse av bevilling 

Salgs- eller skjenkebevilling må fornyes hvert fjerde år.

Søk om fornyelse av salgsbevilling

Søk om fornyelse av skjenkebevilling

Endringer i driften som får betydning for bevillingen

Hvis du har en bevilling og vil gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om dette. Du kan ikke endre driften før vi har fattet vedtak om endring.

Serveringsbevilling

Daglig leder (styrer) ved stedet må ha bestått etablererprøven og må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Bevillingssøker må straks søke om godkjenning av ny daglig leder ved endringer. Daglig leder må være myndig. Dokumentasjon på bestått etablererprøve må legges ved.

Salgs- og skjenkebevilling

Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for å kunne bli godkjent og må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling. Styrer og stedfortreder må være over 20 år. Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve må legges ved.

Søk om endring