Ny eiendomsskatt 2021

Takseringsarbeidet går nå mot slutten, og er godt i rute. Taksten skal gjenspeile forholdene 1. januar 2021, og det er derfor nødvendig å gjøre noe arbeid etter nyttår. Sakkyndig nemnd skal ha møte 25. januar, og dersom alt går etter planen, vil alle takster og retningslinjene bli vedtatt da.
Les mer på prosjektsiden om ny eiendomsskatt 2021

Eiendomsskatt

Bystyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i Arendal kommune.

Taksering og bestiktigelse av eiendommer

Vi er godt i gang med ny taksering av eiendommer i Arendal. Alle eiendommer med bygg skal besiktiges før taksten blir fastsatt. Firmaet Geomatikk IKT utfører dette arbeidet på vegne av kommunen. Det er ikke nødvendig at du er til stede når de kommer. Firmaet følger myndighetenes retningslinjer for smittevern og alt arbeid som skal utføres foregår utendørs. 

Slik beregnes eiendomsskatten

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg. Eiendomsskattegrunnlaget er 40 % av eiendommens takstverdi.

For 2020 er eiendomsskatten for bebygde bolig- og fritidseiendommer redusert til 5 promille av eiendomskattegrunnlaget. For andre skattepliktige eiendommer er skattesatsen fortsatt 7 promille. 

Bystyret har vedtatt å øke takstverdien på skattepliktige eiendommer med 10% fra 2019 til 2020. En eiendom som i 2019 hadde en takst på kr 1 900 000 har i 2020 en takst på kr 2 090 000.

Eksempel på beregning av eiendomsskatt 

Eiendomsskatt- beregning
Takst Skattenivå Grunnlag Promille Eiendoms-skatt Eiendom
2 090 000 40 % 836 000 5,0 4180 Bebygd bolig-/fritids-eiendom
2 090 000 40 % 836 000 7,0 5852 Andre skattepliktige eiendommer

Slik beregnes bruksareal (BRA) for eiendomsskatt

Lover og regler

Eiendomsskattevedtektene beskriver fremgangsmåten ved taksering/klagebehandling.
Retningslinjer for taksering (PDF, 50 kB) beskriver hvordan selve takseringen gjøres.

Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten viser oversikt over alle skattelagde faste eiendommer i kommunen og deres verdi. Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig ettersyn hvert år. 

Klage på eiendomsskattegrunnlag

Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelisten legges ut. Du kan klage på både gjeldende og ny/endret eiendomsskattetakst. 

Slik klager du 

Last ned skjema og send det som vedlegg til eskatt@arendal.kommune.no 
Skjema for klage på takst. (PDF, 2 MB) 

Betaling av eiendomsskatt

Det er grunneier/fester som er ansvarlig for betaling av eiendomsskatten. Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige eiendomsgebyrene.

For f.eks. garasjeanlegg med flere hjemmelshavere/festere, er utregnet eiendomsskatt fordelt på de enkelte hjemmelshavere/festere. 

Faktura for andre termin er også skatteseddel. Har du avtalegiroavtale, men ikke eFakturaavtale, får du denne fakturaen tilsendt i posten. 

Kontakt oss

Eiendomsskattekontoret
Einar Krafft Myhren
Tlf:  92 25 47 48

Servicesenteret
Tlf: 37 01 30 00

Postadresse
Arendal kommune
Eiendomsskattekontoret 
Postboks 123
4891 Grimstad