Eiendomsskatt

Min side

På "Min side" kan du se eiendomsskatten for din eiendom. Her finner du også oversikt over hvordan den er regnet ut. 

Løsningen fungerer dessverre ikke i Internet Explorer. 
Logg inn på Min side

Slik beregnes eiendomsskatten

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg. Eiendomsskattegrunnlaget for bebygde bolig- og fritidseiendommer finner en ved å ta 70% av eiendommens takstverdi, og deretter trekke fra et bunnfradrag på 225 000 kr pr. boenhet. For andre eiendommer er grunnlaget likt taksten.

For 2021 er eiendomsskatten for bebygde bolig- og fritidseiendommer 4 promille av eiendomskatte-grunnlaget. For andre skattepliktige eiendommer er skattesatsen 3,7 promille. 

Eksempel på beregning av eiendomsskatt 

Eiendomsskatt- beregning
Takst Skattenivå Grunnlag Promille Eiendoms-skatt Eiendom
2 500 000 70% 1 600 000 4,0 6 400 Bebygd bolig-/fritids-eiendom
2 500 000 100% 2 500 000 3,7 9 250 Andre skattepliktige eiendommer

Slik beregnes bruksareal (BRA) for eiendomsskatt

Lover og regler

Eiendomsskattevedtektene beskriver fremgangsmåten ved taksering/klagebehandling.
Retningslinjer for taksering (PDF, 264 kB) beskriver hvordan selve takseringen gjøres.
Sonekart for boliger (PDF, 4 MB)
Sonekart for fritidseiendommer (PDF, 2 MB)

Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten viser oversikt over alle skattelagde faste eiendommer i kommunen og deres verdi. Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig ettersyn hvert år. 

Skatteliste eiendommer med fritak sortert etter adresse (PDF, 762 kB)
Skatteliste eiendommer med fritak sortert etter Gnr og Bnr (PDF, 768 kB)
Skatteliste skattlagte eiendommer sortert etter adresse (PDF, 5 MB)
Skatteliste skattlagte eiendommer sortert etter Gnr og Bnr (PDF, 5 MB)

Klage på eiendomsskattegrunnlag

Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelisten legges ut. Fristen var 12. april 2021. Du kan klage på både gjeldende og ny/endret eiendomsskattetakst. 

Slik klager du 

Skjema for klage på eiendomsskattetakst

Betaling av eiendomsskatt

Det er grunneier/fester som er ansvarlig for betaling av eiendomsskatten. Eiendomsskatten faktureres uavhengig av de øvrige eiendomsgebyrene. I 2021 kommer den første fakturaen i april. 

Kontakt oss

Eiendomsskattekontoret
Einar Krafft Myhren
Tlf:  92 25 47 48

Servicesenteret
Tlf: 37 01 30 00

Postadresse
Arendal kommune
Eiendomsskattekontoret 
Postboks 123
4891 Grimstad