Lydbestemmelser for offentlige byrom i Arendal sentrum

Vedtatt av Arendal bystyre 18.02.20.

Støybestemmelsene er utarbeidet etter anbefalinger gitt av Helsedirektoratet. Veileder musikkanlegg og helse fra Helsedirektoratet.

Ved målinger av lyd brukes måleenheten decibel (dB). Et lydnivå på 20 dB vil oppleves som stille. En normal samtale har et lydtrykknivå i området 30 – 70 dB. Ørets smertegrense er ved ca. 130 dB. Det tillates inntil 130 dB på enkelte lydsignaler (peak), men snitt desibel må ikke være høyere enn 99dB.
 
Lydnivået registreres på egnet sted i publikumsområdet (for eksempel i mikseposisjon eller 1/3 ut i sal) og må kunne dokumenteres med flere klokkeslett og målepunkt i ettertid. Bruk følgende skjema for dokumentasjon: (lenke legges inn senere). Det anbefales på mindre arrangement og bruke en app på mobil. 

Arendal kommune benytter følgende råd om maksimalverdier for dB i forbindelse med arrangement:


A)    Lydgrenser i forhold til arrangement / festivaler – her må det alltid søkes om tillatelse til gjennomføring

*Snittet gjelder for mest støyende halvtime. dBA snitt for 1, 2 og 4 timer bør være på hhv 96, 93 og 90 dBA eller lavere.

Ulike type arrangement eller konserter kan få godkjent ulik grenseverdi. 

B)    Lydgrenser i forhold til omgivelser/naboer – normal «bylyd»

Lydgrenser - bylyd
  Sam Eydes plass, Kanalplassen, Pollen Andre steder, sentrum
Dag kl. 07 – 19 dB A snitt 30min ≤ 80 dB dB A snitt 30min ≤ 75 dB
Kveld kl. 20 – 23 dB A snitt 30min ≤ 75 dB dB A snitt 30min ≤ 70 dB
Kveld kl. 20 – 23 dB A snitt 30min ≤ 75 dB dB A snitt 30min ≤ 70 dB


Arrangementer med lyd (konserter) skal avsluttes kl 2300, gjelder også musikk «inne» på utearealene til restaurantene. Det kan gjøres unntak i særlige tilfeller.

Begrensninger i antall arrangement

Kommunen kan sette begrensninger på antall arrangement med forsterket lyd mht omgivelser og naboers helse (søvn og hørsel). Det skal for alle byrom nøye vurderes hvor mange arrangement med forsterket lyd og evt avstenging av gateløp som skal tillates. 

Lydmålinger

Arrangør pålegges å foreta lydmålinger under arrangement/festivaler med forsterket lyd.
Ved store konserter på Sam Eydes Plass skal det også foretas målinger i Kirkebakken (nabomåling). Kommunen kan kreve at profesjonelt lydfirma benyttes. Det vil jevnlig bli foretatt kontrollmålinger fra kommunens side.

Krav til arrangører

Ved større konserter/festivaler på Sam Eydes Plass, Poppes plass, Jaktekaia, Teaterplassen, Ferjekaia og Kolbjørnsvik skal det gis nabovarsel. Om det også må gis nabovarsel for arrangementer andre steder vil avhenge av utleiers vurdering og betingelser for utleie. 

Arrangører gjøres oppmerksomme på støy/lyd bestemmelsene til Arendal kommune. Ved større arrangementer vil det kreves at ansvarlig arrangør bekrefter via Bookup at vedkommende er informert om lydregelverket og at beskjed er gitt til det aktuelle lydfirmaet/lydtekniker.